Hög­da­lens sim­hall

drab­bad av ny gas­läc­ka

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Ton­ström

Yt­ter­li­ga­re en per­son blev sjuk i vec­kan på grund av att gas läck­te ut i Hög­da­lens sim- och id­rotts­hall. Den här gång­en var det en av sta­dens eg­na an­ställ­da som be­fann sig i när­he­ten av fläktrum­met, där gas­läc­kan äg­de rum sist, som kän­de sig då­lig.

– Per­so­nen kän­de av stick­ning­ar i krop­pen och för­des till sjuk­hus för kon­troll. Vi be­slu­ta­de då att stänga hal­len di­rekt igen, sä­ger Lin­da Lai­ne, press­an­sva­rig på fas­tig­hets­kon­to­ret.

Käl­lan ett myste­ri­um

Tid­ning­en Års­ta/Enske­de be­rät­ta­de för­ra vec­kan om en stör­re gas­läc­ka i ett fläkt­rum un­der sim­hal­len som led­de till att tre per­so­ner fick fö­ras till sjuk­hus med dom­ning­ar i krop­pen och att hal­len hölls stängd i en vec­ka. Ef­ter att ett stort an­tal pro­ver ta­gits och åt­gär­der gjorts för att stop­pa ga­sen, be­slu­ta­de sta­den att öpp­na hal­len för all­män­he­ten igen i ons­dags för­ra vec­kan. Nu var det allt­så dags igen. – Vi är rik­tigt fru­stre­ra­de. Vi var säk­ra på att vi gjort till­räck­ligt för att få stopp på det här men det räck­te tyd­li­gen in­te. Vi vet in­te var­i­från det kom­mer, käl­lan är ett myste­ri­um, sä­ger Lin­da Lai­ne.

Per­so­nen som för­des till sjuk­hus mår bra nu, en­ligt Lin­da Lai­ne. Hal­len kom­mer att hål­las stängd minst fram till på mån­dag.

Vi är rik­tigt fru­stre­ra­de. Vi var säk­ra på att vi gjort till­räck­ligt för att få stopp på det här men det räck­te tyd­li­gen in­te.

ARKIVFOTO: MA­JA BRAND

OTURSFÖRFÖLJD. Hög­da­lens si­moch id­rotts­hall drab­ba­des av en gas­läc­ka för and­ra gång­en på ett par vec­kopr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.