Är det jul

– nu igen?

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 -

Knappt har du vant dig vid hös­ten så är det no­vem­ber, vin­ter­tid, snål­blåst och mör­ker. Tur då att ju­len bör­jar ti­digt i Stock­holm! Det gör i al­la fall jul­mark­na­der­na runt om i stan. Vi har sam­lat ett gäng tips.

När:

Var:

När:

Var: När: Var:

När:

Var:

ners och an­tik- och vin­ta­ge­sam­la­re. Dess­utom mas­sor mat, eld och ju­lig mu­sik. Pro­gram­met fylls på un­der he­la hös­ten. Sön­dag 25 no­vem­ber. Tä­by torg. säl­jer skulp­tu­rer, må­le­ri, ke­ra­mik, glas, smyc­ken, tex­tili­er, klä­der, de­ko­ra­tio­ner, och an­nat. Det finns ock­så ett café där du kan kö­pa fi­ka, samt en works­hop där barn och vux­na kan gö­ra egen konst. 10 kro­nor i en­tré, det går bra att swisha.Lör­dag 1 de­cem­ber och sön­dag 2 de­cem­ber kloc­kan 10:00-17:00.Konst­fack, LM Erics­sons väg 14.

ti­o­ner, god­sa­ker, jul­klap­par, halm­slöjd och an­nat hant­verk. Du kan även del­ta i julpys­sel, dan­sa runt gra­nen och se hur ju­len fi­ra­des förr. Är du hung­rig finns kol­bul­lar, vilt­bur­ga­re och mun­kar till för­sälj­ning.24-25 no­vem­ber, 1-2, 8-9, 15-16 de­cem­ber kloc­kan 10.00–16.00.Skan­sen, Djur­gårds­slät­ten 49-51. Jul­mark­nad med Hand­kraft Kvin­no­kraft är i år stör­re än nå­gon­sin med 70 ut­stäl­la­re. Här hit­tar du hant­verk gjort med om­sorg om mil­jö och män­ni­ska. Sil­versmyc­ken, hud­vård, åter­bruk, ke­ra­mik, trä­hant­verk, lä­der­söm­nad, cho­kladpra­li­ner, sys­ter­skap och ge­men­skap. Vad mer kan man öns­ka sig till jul?Sön­dag 25 no­vem­ber från kloc­ka 11.00.Kra­ken, Rö­ke­ri­ga­tan 1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.