Vi plåtsla­ga­re slip­per job­ba med le­van­de, kän­nan­de män­ni­skor

Plåtsla­ga­ren och Hag­sätra­bon Mat­hil­da Kling­er Da­ni­els­son till­de­las ett sti­pen­di­um på 20 000 kro­nor. An­led­ning? Hon är en kvinn­lig fö­re­bild i den mans­do­mi­ne­ra­de bygg­bran­schen.

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Be­rät­tat för Elin Jons­son | Fo­to­graf: Björn Pe­trén

Att yr­ket är mans­do­mi­ne­rat märk­tes su­per­tyd­ligt i bör­jan. I det här yr­ket kän­ner jag att det är helt and­ra vär­den som pre­mie­ras. In­nan har jag ar­be­tat in­om äldre­vår­den, på för­sko­la och med ser­ve­ring.

Al­la de job­ben är kvin­no­do­mi­ne­ra­de och in­ne­bär att man har myc­ket kon­takt med män­ni­skor. Nu som plåtsla­ga­re ar­be­tar jag med mi­na kol­le­gor och ma­te­ri­al – in­te le­van­de och kän­nan­de män­ni­skor. Så det är en enorm skill­nad ba­ra det.

Till skill­nad från mi­na ti­di­ga­re jobb är jag nu en­da tje­jen. In­nan ha­de jag ald­rig be­fun­nit mig i ett sam­man­hang där ba­ra män vis­ta­des på det här sät­tet. På den här ar­bets­plat­sen upp­le­ver jag att det är helt and­ra för­må­gor som vär­de­sätts.

Ex­em­pel­vis så upp­le­ver jag att för­må­gor som snabb pro­blem­lös­ning i hög­re grad upp­skat­tas. Att ta i och lö­sa sa­ker snabbt. Jag mär­ker ock­så av en helt an­nan jar­gong. Det sko­jas mer nu.

Jar­gong­en är hår­da­re och jag mär­ker av en väl­digt öp­pen för­doms­full­het. Det kan hand­la om att de sko­jar med ra­sis­tis­ka un­der­to­ner. Nå­got som jag ab­so­lut in­te är van vid och in­te upp­skat­tar.

Det är svårt att ve­ta hur jag på­ver­kar stäm­ning­en på job­bet men jag har hört av mi­na kol­le­gor att jag mju­kar upp stäm­ning­en och jar­gong­en.

Men jag vill egent­li­gen in­te att mi­na kol­le­gor ska kän­na sig cen­su­re­ra­de ba­ra för att jag är där. Men det känns än­då bra att jag mju­kar upp stäm­ning­en och jag skrat­tar väl­digt myc­ket på job­bet.

SKILL­NAD. Nu ar­be­tar Mat­hil­da med verk­tyg och ma­te­ri­al – in­nan med män­ni­skor. Och hon mär­ker av en stor skill­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.