Mat­hil­da Kling­er Da­ni­els­son

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

Mat­hil­da är 28 år, bor i Hag­sät­ra och har ar­be­tat som plåtsla­ga­re se­dan 2013.

Hon ut­bil­da­de sig till plåtsla­ga­re ef­ter att hon sett ett re­por­tage på tv om yr­ket. Hon tyck­te att det såg så fint ut där up­pe på ta­ken.

Isa­bell­sti­pen­di­et rik­tar sig till kvin­nor som ar­be­tar in­om bygg­bran­schen. Mat­hil­da fick sti­pen­di­et med mo­ti­ve­ring­en: Ge­nom att på ett fö­re­döm­ligt och unikt sätt vara re­pre­sen­tant för sitt yr­ke som plåtsla­ga­re ger Mat­hil­da Kling­er Da­ni­els­son oss hopp om fram­ti­den. Hon in­spi­re­rar in­te ba­ra kol­le­gor och kun­der ut­an ock­så näst­kom­man­de ge­ne­ra­tion. För sitt en­ga­ge­mang och driv till­de­las idag Mat­hil­da Kling­er Da­ni­els­son 2018 års Isa­bel­lesti­pen­di­um.

Isa­bel­lesti­pen­di­et gav Mat­hil­da 20 000 kro­nor och hon fun­de­rar på att in­ve­ste­ra i ett så kal­lat Tiny House – som är ett mind­re hus på hjul. En an­nan tan­ke hon har är att bi­dra till hen­nes mam­mas pla­ne­ra­de bil­köp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.