Ko­lo­nis­ter oro­a­de när gol­fen blir kvar

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm - Eva Ton­ström

Be­slu­tet att lå­ta Års­ta golf lig­ga kvar på Årsta­fäl­tet har ska­pat oro bland ko­lo­nis­ter­na. Men en­ligt nya bor­gar­rå­det kom­mer de in­te be­hö­va flyt­ta på sig.

Om Års­ta golf får lig­ga kvar på fäl­tet kan det in­ne­bä­ra att Årsta­fäl­tets ko­lo­ni­om­rå­de kom­mer att be­hö­va flyt­tas en bra bit när­ma­re Års­ta. Det sä­ger Kristi­na Öberg, som sit­ter i ko­lo­ni­för­e­ning­ens sty­rel­se. Hon sit­ter ock­så som le­da­mot för So­ci­al­de- mo­kra­ter­na i sta­dens tra­fik­nämnd.

Kristi­na Öberg hän­vi­sar till en mo­tion ti­di­ga­re i år från Cen­tern, där tjäns­te­män­nen i sitt svar må­lar upp en rad kon­se­kven­ser som skul­le in­träf­fa om gol­fen blir kvar. För­u­tom att ko­lo­ni­om­rå­det mås­te flyt­tas finns risk att tu­sen­tals bo­stä­der in­te blir av och att he­la byg­get för­dröjs fle­ra år, me­nar de.

Har flyt­tats

Ko­lo­ni­om­rå­det – cir­ka 90 ko­lo­ni­lot­ter och stu­gor – låg från bör­jan på väst­ra de­len av Årsta­fäl­tet, mot Års­ta par­ti­hal­lar, men har nu ri­tats in i öst­ra de­len, där rug­bypla­ner­na låg ti­di­ga­re.

Dit flyt­ta­de de för någ­ra vec­kor se­dan.

Bor­gar­rå­det in­te oro­lig

Char­lot­te Nilsson, press­per­son till stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Jo­a­kim Lars­sons (M), ber att få åter­kom­ma om hur och när gol­fen ska ri­tas in på fäl­tet, ef­tersom det på­går bud­get­för­hand­ling­ar. I öv­rigt hän­vi­sar hon till en ar­ti­kel i Da­gens Nyheter för­ra vec­kan där bor­gar­rå­det sä­ger att gol­fen kom­mer kun­na vara kvar un­ge­fär där den lig­ger i dag.

”Par­ken är på 30 hek­tar, golf­ba­nan tar li­te drygt tre hek­tar idag och de kan tän­ka sig att kom­pri­me­ra. Om ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret in­te kan in­rym­ma två hek­tar i par­ken har de in­te an­strängt sig till­räck­ligt” sä­ger han till DN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.