Snur­rigt kring hö­ger och väns­ter

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! - Jens Fa­gerlund, Enske­de Gård

Till för un­ge­fär 14 da­gar se­dan fanns det, så­vitt jag vet, ba­ra ett stäl­le i ri­ket där väns­ter­tra­fik råd­de för gå­en­de; Gång­tun­neln un­der Va­sa­ga­tan i Stock­holm, mel­lan Cen­tral­sta­tio­nen och T-cen­tra­len. Un­der år­tion­den, i al­la fall se­dan hö­ger­tra­fi­kom­lägg­ning­en 1967, har den­na avart ac­cep­te­rats av de all­ra fles­ta bland myll­ran­de re­se­nä­rer.

I och med att re­ge­ring­en be­slöt ge­nom­fö­ra ett an­tal änd­ring­ar i tra­fik­för­ord­ning­en här­för­le­den så har full­stän­dig an­ar­ki ut­bru­tit för oss som gär­na tar oss fram gå­en­des.

Det fast­slogs att al­la gå­en­de ska hål­la till väns­ter på gång- och cy­kel­ba­nor. Hur vi ska gö­ra i al­la and­ra si­tu­a­tio­ner tycks det nu rå­da li­ka många va­ri­an­ter på som det finns män­ni­skor.

I min sto­ra ICA-bu­tik rå­der ka­os bland frys­dis­kar­na.

På en höst­lig lång­pro­me­nad ge­nom Nac­ka­re­ser­va­tet ut­by­ter total­för­vir­ring när jag mö­ter den förs­ta män­ni­skan på 20 mi­nu­ter. I kor­ri­do­ren på ar­be­tet är vi nu­me­ra många som helt so­ni­ka tryc­ker upp oss mot väg­gar­na me­dan kol­le­gor ges möj­lig­het att skyn­da fram­åt.

På per­rong­er­na i tun­nel­ba­nan är det yt­terst oklart om hur man bör väl­ja väg fram­åt. De en­da som in­te tycks bry sig är hu­vud­sta­dens cy­klis­ter. De har i al­la ti­der valt si­na helt eg­na vägar och fort­sät­ter att gö­ra det­ta – helt ut­an hän­syn till det som sker om­kring dem.

Kanske bor­de re­ge­ring­en ha tyd­lig- gjort hur vi ska han­te­ra al­la and­ra si­tu­a­tio­ner för­u­tom de då vi mö­ter nå­gon cy­klist på gång­vä­gen?

I sta­dens rull­trap­por har re­geln ”stå till hö­ger – gå till väns­ter” gällt se­dan länge. In­ne­bär den­na re­gel att jag som gå­en­de på en cy­kel­ba­na då ska by­ta si­da, och kor­sa cy­kel­maf­fi­ans fram­fart, om jag skul­le vil­ja stan­na till en stund?

Änd­ring­ar­na i tra­fik­för­ord­ning­en är för snabbt ge­nom­för­da. Här har det in­te tänkts klart från ut­re­da­re, fö­re­dra­gan­de el­ler be­slu­tan­de. Men i ett par­la­men­ta­riskt lä­ge där ing­en tycks ve­ta var­ken väns­ter el­ler hö­ger är det kanske in­te så kons­tigt att vi som pro­me­ne­rar får fin­na oss i att speg­la lä­get i sam­häl­let i stort.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

VIL­KEN SI­DA? ”På en höst­lig lång­pro­me­nad ge­nom Nac­ka­re­ser­va­tet ut­by­ter total­för­vir­ring när jag mö­ter den förs­ta män­ni­skan på 20 mi­nu­ter” skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.