NYA KRAV PA BIL­FRITT GULLMARS

Li­be­ra­ler­na har dri­vit frå­gan för ett bil­fritt torg som op­po­si­tions­par­ti. Nu tror de att makt­skif­tet kan skyn­da på pro­ces­sen.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Jo­se­fi­ne Thu­re­son Käm­pe

Vad gör po­li­ti­ker­na åt bil­ka­o­set på Gull­mars­plan? Li­be­ra­ler­na har dri­vit frå­gan för ett bil­fritt torg som op­po­si­tions­par­ti. Nu tror de att makt­skif­tet kan skyn­da på pro­ces­sen.

Att Al­li­an­sen i Enske­deÅrs­ta-Van­tör har läm­nat sin op­po­si­tions­roll och nu ska sty­ra stads­de­len med Mil­jö­par­ti­et ver­kar in­te ha en ome­del­bar ef­fekt på den omdis­ku­te­ra­de bil­tra­fi­ken vid Gull­mars­plan.

Där­e­mot kan kort­sik­ti­ga åt­gär­der skyn­das på och frå­gan bli enkla­re att dri­va, tror Pe­ter Backlund (L) i stads­dels­nämn­den.

– Jag kom­mer ju hjäl­pa till att tryc­ka på de från mitt par­ti som ham­nar i tra­fik­nämn­den, att de ska age­ra mot tjäns­te­män­nen och skyn­da på frå­gan. Nu när vi får ma­jo­ri­tet kan vi sty­ra dag­ord­ning­en på ett an­nat sätt, sä­ger han.

”Har ing­et val”

Någ­ra som tål­mo­digt vän­tar på åt­gär­der är Fa­bi­a­na Cor­te, vars son blev påkörd för någ­ra år se­dan när han skul­le gå över tor­get. Och Je­la­ni Thioye som mot sin vil­ja tving­as tom­gångs­kö­ra bi­len ut­an­för apo­te­ket när han ska in och kö­pa Al­ve­don.

– Folk som kör in här har ing­et val, sä­ger han och me­nar att pro­ble­met är att det finns för få par­ke­rings­plat­ser vid Gull­mars­plan.

Fa­bi­a­na Cor­te me­nar att det blir otryggt och rent av far­ligt när bi­lar­na stäl­ler sig kors och tvärs och skym­mer sik­ten runt tor­get. Hen­nes 12-åri­ga son blev påkörd när han var på väg hem. Han kla­ra­de sig med skrapsår, men Fa­bi­a­na Cor­te tyc­ker det är då­ligt att ing­et görs åt tra­fik­si­tu­a­tio­nen.

– De be­hö­ver j u in­te stänga av bil­tra­fi­ken helt men de kanske kan sän­ka has­tig­he­ten och få folk att slu­ta par­ke­ra dub­belt.

För­sö­ker hit­ta lös­ning­ar

Tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) hål­ler med om att nå­got mås­te gö­ras.

– Vi bör ju för­sö­ka hit­ta någ­ra vet­ti­ga lös­ning­ar, sä­ger han och tar upp fler kort­tidspar­ke­ring­ar som en tänk­bar åt­gärd.

– Det skul­le fri­gö­ra plat­ser så det in­te blir sånt ka­os. Gull­mars­plan är en tra­fik­nod så bi­lar mås­te i viss mån kun­na läm­na av folk där.

När vi skrev om bil­ka­o­set på Gull­mars­plan i ju­li ha­de Li­be­ra­ler­nas skri­vel­se om kort­sik­ti­ga åt­gär­der pre­cis gett upp­hov till en ge­men­sam skri­vel­se som samt­li­ga par­ti­er från Enske­de-Års­ta-Van­tör stads­dels­nämnd ställ­de sig bakom.

Kor­tisk­ti­ga åt­gär­der

Nu lig­ger frå­gan hos tra­fik­kon­to­ret som fått i upp­drag att tit­ta när­ma­re på det, men Pe­ter Backlunds giss­ning är att det in­te kom­mer hän­da nå­got för­rän de nya po­li­ti­ker­na till­trätt nämn­der­na ef­ter års­skif­tet. Där­ef­ter tror han där­e­mot att det blir enkla­re för par­ti­et att dri­va frå­gan.

– Jag tror ju att det kom­mer va­ra lät­ta­re för oss att hit­ta Mil­jö­par­ti­et i de här frå­gor­na än Mil­jö­par­ti­et har haft det att hit­ta So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, sä­ger Pe­ter Backlund (L).

Bland de kort­sik­ti­ga åt­gär­der­na fö­reslås be­grän­sa­de möj­lig­he­ter att åka bil runt tor­get, bätt­re skylt­ning och tyd­li­ga­re ytor för cy­klis­ter och fot­gäng­a­re.

Fot­gäng­ar­na är li­ka osäk­ra som bi­lar­na på vem som har fö­re­trä­de.FAR­LIG KORS­NING.

– Jag bru­kar bli upp­häm­tad här. Jag tyc­ker det fun­kar, men man får hål­la koll när man går över. Och det finns löj­ligt få par­ke­rings­plat­ser, sä­ger Mo­ni­ca Lön­nqvist.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

– Pro­ble­met är att det finns för få par­ke­ring­ar. Folk som kör in här och stäl­ler sig på tor­get har ing­et val, sä­ger Je­la­ni Thioye.

Pe­ter Backlund (L) i stads­dels­nämn­den an­ser att lä­get är ”li­te akut”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.