Där­för stäng­de klas­sis­ka cy­kel­verk­stan

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Ton­ström

Ef­ter många år på sam­ma plats har Enske­de cy­kel och sport nu gått i gra­ven. Vil­ka som tar över lo­ka­len är in­te klart än. En av sta­dens mest väle­ta­ble­ra­de cy­kel­bu­ti­ker med verk­stad, Enske­de cy­kel och sport vid Soc­ken­plan, har stängt.

För ett par vec­kor se­dan sål­des all­ting ut, ut­om någ­ra va­ror som fort­fa­ran­de häng­er kvar på väg­gar­na i bu­ti­ken, till­be­hör till cyklar, däck och verk­stads­pry­lar. Bu­ti­ken drevs i många år av sam­ma per­so­ner men i ja­nu­a­ri 2017 sål­de de allti­hop till He­le­na och Christi­an Eric­son.

I en ar­ti­kel på Stockholmdirekt för cir­ka ett år se­dan sä­ger pa­ret att det är ”bra snurr” på för­sälj­ning­en och att jät­te­många cyklar i om­rå­det. Än­då väl­jer de, ef­ter ba­ra 1,5 år, att läg­ga ned bu­ti­ken.

”Vi stäng­er och säl­jer på grund av att vi har tac­kat ja till er­bju­dan­det att dri­va och ut­veck­la Lum­me­lun­dag­rot- tan på Got­land. Dess­utom dri­ver vi Vis­by Hyr­cy­kel se­dan 15 år och des­sa två verk­sam­he­ter på Got­land väl­jer vi att läg­ga vårt fo­kus på”, sä­ger de i ett mejlsvar till tid­ning­en.

Vad det blir för verk­sam­het på plat­sen i stäl­let är än så länge oklart, en­ligt pa­ret Eric­son. De hän­vi­sar till att de är mitt in­ne i en för­sälj­nings­pro­cess av lo­ka­len och åter­kom­mer när de vet mer.

FO­TO: EVA TON­STRÖM

Enske­de cy­kel är stängt se­dan någ­ra vec­kor till­ba­ka.SLUTTRAMPAT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.