Hög­da­lens id­rotts­hall fort­sät­ter va­ra stängd

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Eva Ton­ström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Hög­da­lens id­rotts­hall fort­sät­ter att va­ra stängd ef­ter den se­nas­te ti­dens gas­läc­kor. Ut­red­ning på­går och sta­den hop­pas kun­na öpp­na igen på tis­dag. Hög­da­lens sim- och id­rotts­hall fort­sät­ter att hål­la stängt ef­ter att ha drab­bats av två mys­tis­ka gas­läc­kage in­ne i hal­len. Vid förs­ta till­fäl­let, då tre per­so­ner fick fö­ras till sjuk­hus, gjor­des grund­li­ga ana­ly­ser av vil­ket äm­ne det kun­de rö­ra sig om, men man hit­ta­de ing­et kons­tigt. Hal- len var då stängd i en dryg vec­ka.

And­ra gång­en det hän­de var i tors­dags för­ra vec­kan. Då var det åte­ri­gen en per­son som kän­de av dom­ning­ar i krop­pen, vil­ket led­de till att hal­len stäng­des igen akut. Se­dan dess har det va­rit stängt.

Nu på­går nya prov­tag­ning­ar i och un­der hus­grun­den och i ven­ti­la­tio­nen och man för­be­re­der för sa­ne­ring av bygg­na­den.

– För­ra gång­en ge­nom­för­de vi en sjudygns­mät­ning på flu­i­der, allt­så ga­ser och väts­kor som trans­por­te­ras i en led­ning, i fläkt­rum, vat­ten­re­ning och kor­ri­dor. Den här gång­en tit­tar vi bre­da­re och mä­ter till ex­em­pel luf­ten i vat­ten­re­nings­rum­met, par­tik­lar och mi­kro­bak­te­ri­el­la prov­tag­ning­ar som sand i sand­filtren och slam i pump­gro­pen, sä­ger Lin­da Lai­ne, press­an­sva­rig på fas­tig­hets­kon­to­ret.

Be­slu­tet just nu är att hal­len kom­mer att hål­las stängd minst till och med mån­dag.

TVÅ LÄCKOR. ”Hal­len av­stängd tills­vi­da­re pga ut­red­ning”. Så står det på lap­par­na som sit­ter upptej­pa­de vid en­trén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.