Ökat tryck med Art caching

Tit­ta när­ma­re på af­fisch­pe­lar­na näs­ta gång, och du kan få ett hand­gjort konst­tryck med dig hem. Artcaching kal­lar ini­ta­tiv­ta­gar­na idén, som ska spri­da he­der­lig och gam­mal­mo­dig konst­hant­verkskun­skap över sta­den.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Erik Andersson erik.andersson@gbg.di­rekt­press.se

Än­da se­dan 1950- ta­let har Run­dqvists boktryc­ke­ri hu­se­rat bred­vid Möln­dalsån. Med åren har hö­gar­na med över­bli­vet ma­te­ri­al från fö­re­ta­gets pro­duk­tion växt sig allt stör­re. En verk­lig­het som föd­de en idé som sjö­sat­tes för ett par vec­kor se­dan un­der Kul­tur­ka­la­set.

– Idén är att ska­pa uni­ka konst­tryck av åter­vun­net ma­te­ri­al som vi sät­ter upp på sta­dens al­la af­fisch­pe­la­re. Konst­tryc­ken blir öpp­na konst­verk som är gra­tis att ta med sig hem, ra­ma in el­ler sät­ta upp nå­gon an­nan­stans. Det är en jät­teut­ställ­ning när man tän­ker på det, sä­ger Eva Lind­gren, all­konst­när vid Rundqvist& Co, ett so­ci­alt fö­re­tag in­om boktryc­ke­ri­ets verk­sam­het och lo­ka­ler.

Var­je tis­dag och ons­dag fram­ö­ver för­ses kom­mu­nens of­fent­li­ga af­fi­sche­rings­y­tor med nya tryck. För­hopp­ning­en är in­te ba­ra skän­ka liv ute på sta­den el­ler i gö­te­bor­gar­nas hem, ut­an även att loc­ka nya ut­ö­va­re till det gam­mal­dag­sa hant­ver­ket.

”Väc­ka det gam­la till liv”

– Vår för­hopp­ning är att väc­ka det gam­la till liv. Vad som fak­tiskt lig­ger bakom. Det är lätt att ta för­gi­vet när det är så lätt att änd­ra i text da­to­rer, sä­ger Eva Lin­de­gren.

På sätt och vis hand­lar det där­med ock­så om att slå ett slag för lug­na­re ar­betstem­po.

– Det lug­net fat­tas sam­häl­let i dag, och det gör att al­la in­te mår så bra all­tid. Vi re­spek­te­rar lug­net och mår bra. Se­dan blir sa­ker­na vi gör snyg­ga ock­så, fort­sät­ter hon.

Ska­par mö­ten

Å and­ra si­dan vitt­nar QRko­der­na ne­re i hör­net på tryc­ken att pro­jek­tet ska­par mö­ten mel­lan det gam­la och nya. Det so­ci­a­la fö­re­ta­gets för­hopp­ning är att tryc­ken ska få liv även på so­ci­a­la me­di­er när artcachar­na upp­ma­nas att plå­ta si­na fynd på fa­ce­book och instagram.

Att en del av tryc­ken kom­mer ham­na i Gö­te­borgs stads pap­per­så­ter­vin­ning in­går. Var­je måndag gör kom­mu­nen af­fi­schy­tor­na re­na. På de po­pu­lä­ras­te pe­lar­na kan det va­ra svårt att stic­ka ut, och här är ris­ken stor att tryc­ken blir över­af­fi­sche­ra­de in­nan nå­gon hun­nit se dem.

– Det är ut­ma­ning­en. Att sy­nas i bru­set och väc­ka upp­märk­sam­het bland nyon­fär­ger med en gam­mal­dags grej, sä­ger Eva Lin­de­gren.

Vill ut­veck­la kon­cep­tet

Tan­kar finns re­dan om en ut­veck­ling av kon­cep­tet. Med konst­nä­rer in­vol­ve­ra­de skul- le rik­ti­ga tav­lor till ex­em­pel kun­na häng­as upp en vec­ka. Byte av tryck med boktryc­ke­ri­er i and­ra stä­der skul­le kun­na spri­da de gö­te­borgs­ka ver­ken än­nu me­ra.

– Idén fun­ge­rar i Kö­pen­hamn. Det vo­re kul om vi kun­de by­ta tryck med dem, sä­ger Eva Lin­de­gren.

FO­TO: MARKUS ANDERSSON

VEC­KANS VA­RI­ANT. Håll ut­kik – på måndag är det för sent. Men på tis­dag och ons­dag sät­ter ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till artcaching­en upp nya tryck att ta hem på sta­dens af­fisch­pe­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.