De ska hjäl­pa unga på glid

Nu ska po­pu­lä­ra Skarpnäck­slyf­tet spri­das till Fars­ta, med om­rå­desvär­dar och en egen lo­kal i Fars­ta strand. Den här vec­kan drar de igång. FARSTALYFTET. Här är brand­män­nen som ska öka trygg­he­ten

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Eva Ton­ström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

I nio år har de job­bat med att gö­ra Skarpnäck och Bagar­mos­sen tryg­ga­re och fånga upp ton­å­ring­ar och unga vux­na som sak­nar sys­sel­sätt­ning – nu är det Farstas tur. Stif­tel­sen På Rätt Väg bör­jar sitt ar­be­te i om­rå­det den här vec­kan, på upp­drag av Fars­ta stads­del.

– Det är spän­nan­de och ro­ligt att ha fått för­tro­en­det att kom­ma in i ett nytt om­rå­de, sä­ger Ste­fan Nils­son, som dri­ver stif­tel­sen På Rätt Väg, som job­bar med Skarpnäck­slyf­tet.

Förs­ta ti­den kom­mer äg­nas åt upp­sö­kan­de verk­sam­het, att lä­ra kän­na ung­do­mar­na och för­stå grup­pe­ring­ar och ta re­da på vil­ka som be­hö­ver stött­ning di­rekt, en­ligt Ste­fan Nils­son.

– Nu i bör­jan vill vi sy­nas myc­ket i om­rå­det, sä­ger han.

De kom­mer ock­så pra­ta med bo­en­de, hy­resvär­dar och and­ra lo­ka­la ak­tö­rer. Ef­ter som­ma­ren kom­mer stif­tel­sen få en egen lo­kal i Fars­ta strand.

Ut­bil­dar unga vux­na

På Rätt Väg be­står av brand­män som job­bar med ung­do­mar vid si­dan av sitt jobb in­om rädd­nings­tjäns­ten. Bland an­nat ut­bil­dar de unga vux­na till om­rå­desvär­dar så att de kan hjäl­pa till att ska­pa trygg­het och triv­sel i sitt eget om­rå­de. De får gå kur­ser i sjuk­vård, brand, våld – och dess kon­se­kven­ser.

– Vi vill få dem att för­stå att män­ni­skan är en öm­tå­lig va­rel­se, många unga tän­ker in­te på det. Vi för­sö­ker hjäl­pa dem att bry­ta de­struk­ti­va mönster, sä­ger Ste­fan Nils­son.

Här in­går att få dem att bör­ja med nå­gon ak­ti­vi­tet på fri­ti­den, sö­ka in till sko­lor el­ler ar­be­te, pro­va på oli­ka sa­ker, bör­ja trä­na med me­ra. Un­der åren i Skarpnäck och Bagar­mos­sen har stif­tel­sen bi­dra­git till att ett 50-tal unga vux­na nu har jobb el­ler plug- gar och det har skett i sam­ar­be­te med lo­kal­sam­häl­let, en­ligt Ste­fan Nils­son.

Åt­ta vux­na har re­kry­te­rats för att job­ba med Farstalyftet. Många av dem är brand­män, and­ra har job­bat med ung­do­mar i oli­ka sam­man­hang.

Kos­tar 4 mil­jo­ner kro­nor

Sats­ning­en be­kostas av Fars­ta stads­del, som be­ta­lar to­talt cir­ka 4 mil­jo­ner kro­nor för två år till att bör­ja med. Sta­den vill in­te sät­ta en öv­re el­ler und­re ål­ders­gräns, men sä­ger att stif­tel­sen i förs­ta hand ska job­ba med äld­re ung­do­mar och unga vux­na.

– Vi är jät­te­gla­da över att få sam­ar­be­ta med stif­tel­sen På Rätt Väg. De har ju ett gott re­nom­mé och är väl­digt fram­gångs­ri­ka i sitt ar­be­te i Skarpnäck, sä­ger Per-ove Mattsson, chef för so­ci­al­tjäns­ten i Fars­ta.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

PÅ G. Gäng­et som ska job­ba med Farstalyftet: Pa Mu­sa Jal­low, Ro­s­tem Ak­man, Las­se Wih­man, André Ring­qvist, La­min Tou­ray, Ste­fan Nils­son, To­be For­nan­der och Ho­ger Sa­lih.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.