SNART DAGS FÖR ÅNGESTDOPPET

Värl­dens kor­tas­te swim­run och ett jip­po för att upp­märk­sam­ma psy­kisk ohäl­sa. Det är vad som står på sche­mat i Skön­dal i ju­ni. Bäst av allt är att pre­cis al­la som vill får va­ra med.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - DOPP. Jon­na Claes­son jon­na.claes­son@di­rekt­press.se BE­RÄT­TAR OM PLA­NER­NA. LI­TE KALLT.

Fon­tän­hu­set i Skön­dal är en ide­ell för­e­ning som er­bju­der ar­be­te och ge­men­skap som en väg till åter­hämt­ning från psy­kisk ohäl­sa. Som med­lem i hu­set kan man ge­nom ge­men­skap, ar­be­te och del­ak­tig­het bry­ta sin iso­le­ring och på plats struk­tu­re­ra sin dag och lä­ra kän­na nya män­ni­skor.

– Man kom­mer hit fri­vil­ligt. Vårt fo­kus lig­ger på unga vux­na mel­lan 15 och 35 år men al­la är väl­kom­na. Vi job­bar in­te med vård el­ler be­hand­ling ut­an fo­ku­se­rar på det fris­ka, sä­ger Jo­han Ry­der­gård, verk­sam­hets­chef på Fon­tän­hu­set Skön­dal.

Idag finns det 300 Fon­tän­hus i he­la värl­den och Fon­tän­hu­set i Skön­dal är ett av tolv i Sve­ri­ge.

– Att va­ra med­lem i Fon­tän­hu­set har hjälpt mig väl­digt myc­ket. Ibland har vi nå­got som he­ter Vägen ut, då får vi hjälp med att sö­ka jobb, prak­tik el­ler med stu­di­er. Det har hjälpt mig väl­digt myc­ket, jag har bli­vit med di­sci­pli­ne­rad av det, sä­ger Kat­hia Mon­te­za. – Ett så­dant här ini­ti­a­tiv som Fon­tän­hu­set mås­te va­ra bå­de bil­li­ga­re och ef­fek­ti­va­re för sam­häl­let än ex­em­pel­vis vår­den. Jag tyc­ker att det är jät­te­bra här, sä­ger Jo­nas Malm.

Jo­han Ry­der­gård var med och star­ta­de det år­li­ga Ång­est­lop­pet på Göt­ga­tan för tio år se­dan. Och nu sat­sar för­e­ning­en lo­kalt på Ångestdoppet i Drev­vi­ken i Skön­dal.

– Det blir värl­dens kor­tas­te swim­run. Tan­ken är att gö­ra nå­got lätt­samt kring äm­net, mot­ver­ka fördomar och lyf­ta fram för­de­lar­na med fy­sisk ak­ti­vi­tet. Vi pra­tar mer och mer om psy­kisk ohäl­sa men det är of­tast pla­ce­rat i ett tungt fack. Jag tror att så­da­na här öpp­na event kan gö­ra äm­net mer nor­ma­li­se­rat, sä­ger Jo­han Ry­der­gård.

Öp­pet för al­la

Tan­ken är att al­la ska kun­na del­ta i dop­pet oav­sett bak­grund, et­ni­ci­tet, funk­tions­va­ri­a­tion, kön el­ler sex­u­ell iden­ti­tet.

– Till och med hus­djur får del­ta om man vill det. Allt man be­hö­ver ha med sig är bad­klä­der res­ten skö­ter vi och man får en bad­mös­sa med vår log­ga om man hoppar i vatt­net.

Ångestdoppet är pla­ne­rat den 16 ju­ni mel­lan kloc­kan 14 och 18 och kom­mer för­u­tom själ­va dop­pet ock­så in­ne­bä­ra en strand­fest med gra­tis popcorn, li­ve­ak­ter och food trucks.

– Vi vill nå all­män­he­ten och få fler män­ni­skor att få upp ögo­nen för oss, vårt ar­be­te och för pro­ble­ma­ti­ken med psy­kisk ohäl­sa såklart. Vi mås­te bör­ja be­ja­ka olik­he­ter och jag tror att kne­pet är att en­ga­ge­ra, sä­ger Jo­han Ry­der­gård.

”Mås­te va­ra bil­li­ga­re”

FO­TO: ERIK SIMANDER

Fon­tän­hu­set Skön­dal ar­ran­ge­rar Ångestdoppet på Skön­dals­ba­det lör­da­gen den 16 ju­ni. Här test­dop­par sig verk­sam­hets­che­fen Jo­han Ryd­her­gård.

Jon­ny Hed­lund, Jo­han Ryd­her­gård, Fred­rik Bec­ker, Kat­hia Mon­te­za och So­fie El­lis­don be­rät­tar om verk­sam­he­ten i Fon­tän­hu­set och det in­pla­ne­ra­de Ångestdoppet den 16 ju­ni.

För­hopp­nings­vis är det li­te var­ma­re i vatt­net i mit­ten av ju­ni, där­av av­vak­tar med­lem­mar­na tills dess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.