Häs­ten Has­se

li­var upp

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Jon­na Claes­son 073-600 69 08 jon­na.claes­son@di­rekt­press.se STAMMIS. BALANSAKT.

Det var länge se­dan 90-åring­en Ire­ne Ce­der­hag fick ri­da. Men un­der tors­da­gen fick hon åter igen sit­ta upp på en häst­rygg.

Un­der tors­dags­mor­go­nen för­ra vec­kan fick äldre­bo­en­det Kyrk­byn i Sto­ra Skön­dal be­sök av is­lands­häs­ten Has­se. Då fick Ire­ne Ce­der­hag, 90, chan­sen att sit­ta upp på häst­ryg­gen igen.

– Det var länge se­dan jag gjor­de någon­ting så­dant här ska du ve­ta, sä­ger hon.

Un­der ti­den per­so­na­len le­ta­de ef­ter en ste­ge åt Ingrid blev hon pep­pad av si­na vän­ner och ut­an var­ken sa­del el­ler träns fick hon ri­da iväg.

– Det känns jät­te­bra det här, sä­ger hon.

Sto­ra Skön­dals äldre­omsorgs­chef, He­len Gil­le, be­rät­tar att häs­ten Has­se bru­kar va­ra på be­sök ibland.

– Det är vå­ra ak­ti­vi­tets­coacher som hål­ler i det. En av dem har en häst och djur väc­ker så myc­ket käns­lor. Det är un­der­bart, sä­ger hon.

Den här gång­en fick Ingrid ri­da bar­bac­ka och en­dast hål­la i sig i ma­nen.

På äldre­bo­en­det bru­kar ak­ti­vi­tets­coacher­na ord­na fi­na mö­ten med häs­ten Has­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.