Pr-tric­ket får oss att suc­ka åt en jät­te­fes­ti­val

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hej -

”En av de tyngs­ta mu­sik- och li­ve­ny­he­ter­na nå­gon­sin i Sve­ri­ge – det­ta vill du in­te mis­sa!”.

När kon­ser­tar­ran­gö­ren Li­ve Na­tion i för­ra vec­kan skic­ka­de ut sin press­träff-in­bju­dan var det med ett minst sagt eg­gan­de in­ne­håll. Är Mi­chael Jack­son åter­upp­stån­den? Ska Ma­don­na bli kul­tur­bor­gar­råd? Nä­men, ABBA på Fri­ends! De har åter­före­nats! Så mås­te det va­ra!

När stun­den så var kom­men, vi­bre­ra­de stäm­ning­en bland bransch­kol­le­gor­na i fo­a­jén på Mo­se­bac­ke. Skul­le Ag­net­ha, An­ni-frid, Björn och Ben­ny själ­va va­ra på plats?

”Jag kom­mer in­te släp­pa in nå­gon för­rän om ex­akt fem mi­nu­ter, ni kom­mer för­stå själ­va när ni kom­mer in”, sä­ger vär­den med nå­got lu­rigt i blic­ken.

När vi väl släpps in möts vi av glit­ter i li­la och guld. Upp­ra­da­de cham­pagneglas. Sö­ker feb­rilt ef­ter tec­ken på den kom­man­de världs­ny­he­ten. Det sur­ras bland re­port­rar­na. ”Vi har ju re­dan för­be­rett en ar­ti­kel med ABBA”, sä­ger min soff­gran­ne. ”Vi ock­så!” sä­ger jag och yt­ter­li­ga­re en jour­na­list i kör.

Så ser vi den. En af­fisch med tex­ten Lol­la­pa­loo­za Stock­holm. Det bi­dde ing­en åter­för­e­ning och världs­tur­né med ABBA. Det bi­dde en fes­ti­val. Näs­ta år. På Gär­det. Vil­ka ar­tis­ter som ska spe­la står än­nu skri­vet i stjär­nor­na.

”May­be we can get ABBA?” skäm­tar fes­ti­va­lens grun­da­re. Skratt­sal­vor­na: nå­got an­sträng­da.

Att en in­ter­na­tio­nell och hyl­lad fes­ti­val änt­rar Stock­holm är för­stås ing­et att suc­ka åt. Kanske kan vå­ra blasé ax­el­ryck­ning­ar ses som ett tec­ken på att sta­dens kul­tur­liv mår rätt bra.

Frå­gan är ba­ra vil­ka su­per­la­tiv Li­ve Na­tion har kvar att ta till om el­ler när ABBA fak­tiskt åter­före­nas på rik­tigt? Tip­par hur som på nå­got säm­re upp­slut­ning näs­ta gång de har press­träff.

Re­por­ter Pra­ta med mig! sop­hie.stig­fur @di­rekt­press.se SOP­HIE STIG­FUR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.