Stif­tel­sen På Rätt Väg

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hej -

fstar­ta­des 1995 av brand­män­nen Ste­fan Nils­son och Tor­björn For­nan­der. De job­bar med ung­do­mar i risk­zon som ham­nat, el­ler ris­ke­rar att ham­na, i kri­mi­na­li­tet. Må­let är att bry­ta de­struk­ti­va livs­möns­ter och sam­ti­digt öka trygg­he­ten i om­rå­det. fde job­bar se­dan 2009 med Skarpnäck­slyf­tet, där en vik­tig del är att lå­ta unga vux­na från om­rå­det själ­va bli trygg­hets­vär­dar. Idag är cir­ka 20 per­so­ner kopp­la­de till verk­sam­he­ten, varav 10 är brand­män.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.