Så här på­ver­kas du som re­ser med lin­je 18 och 19

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hej -

LIN­JE 18 ftå­gen kör gle­sa­re och en­dast till Gull­mars­plan mel­lan den 11 ju­ni och 19 au­gusti. Du be­hö­ver by­ta platt­form vid Gull­mars­plan om du ska re­sa in mot ci­ty. För att kom­pen­se­ra kör lin­je 18 med långa tåg un­der pe­ri­o­den. fsö­der­ströms­bron mel­lan Gam­la stan och Slus­sen ge­nom­går en upp­rust­ning mel­lan den 16 och 30 ju­li. Det in­ne­bär att tra­fi­ken längs tun­nel­ba­nans grö­na lin­je är av­stängd un­der den pe­ri­o­den. LIN­JE 19 ftå­gen kör som van­ligt. För att mins­ka träng­seln då al­la ska åka sam­ma lin­je från Gull­mars­plan kom­mer ex­tra tåg ut­gå där­i­från samt från Hög­da­len. Hag­sätra­lin­jen får där­för nå­got tä­ta­re tra­fik. fsö­der­ströms­bron mel­lan Gam­la stan och Slus­sen ge­nom­går en upp­rust­ning mel­lan den 16 och 30 ju­li. Det in­ne­bär att tra­fi­ken längs tun­nel­ba­nans grö­na lin­je är av­stängd un­der den pe­ri­o­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.