Bor du i Fars­ta el­ler Skarpnäck och be­hö­ver bo­en­de­stöd?

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort -

Vi vän­der oss till dig som är över 18 år med psy­kisk ohäl­sa. Hos oss träf­far du en­ga­ge­ra­de med­ar­be­ta­re som stöt­tar dig för att var­da­gen ska fun­ge­ra på bäs­ta sätt. Vi hjäl­per dig att kla­ra av­väg­ning­en mel­lan om­giv­ning­ens krav och din egen för­må­ga. Ge­nom vårt stöd når du en hög­re grad av själv­stän­dig­het. Hos oss är al­la ut­bil­da­de för sitt upp­drag och har stor er­fa­ren­het av ar­be­tet. För att kun­na få stöd be­hö­ver du ett bi­stånds­be­slut från din stads­del. Kon­tak­ta oss om du vill ve­ta mer om hur vi job­bar: siv.mo­lin@sto­ras­kon­dal.se, 08-400 292 64

www.sto­ras­kon­dal.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.