Ung­do­mar ne­kas att ta Hiv-test på Gull­mars drop-in

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - VÄL­BE­SÖKT. Eva Ton­ström 0736-006 923 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Gull­mars­plans ung­domsmot­tag­ning ne­kar ung­do­mar som vill Hiv-tes­ta sig på hel­gen. Or­sa­ken är att per­so­na­len ris­ke­rar att smit­tas.

Är du mel­lan 13 och 22 år och vill Hiv-tes­ta dig kan du in­te gå till Gull­mars­plans ung­domsmot­tag­ning. Åt­minsto­ne in­te på de­ras drop in-tid på lör­da­gar, då blir det nej.

– Det är såklart in­te bra, men det hand­lar om in­fek­tions­ris­ken för per­so­na­len. Om de får ett stick- el­ler skär­sår i sam­band med prov­tag­ning finns risk för över­fö­ring av blod­smit­ta och då mås­te de kun­na få hjälp snabbt. Idag har vi ing­et av­tal med nå­gon vård­gi­va­re om det här på hel­ger och kväl­lar, sä­ger Je­a­net­te Hol­mqvist, an­sva­rig för Gull­mars­plans ung­domsmot­tag­ning på Ens­ke­de-års­ta-van­tör stads­del.

Där­för tas pro­ver nu ba­ra på dag­tid, på var­da­gar, och så har det va­rit se­dan bör­jan av de­cem­ber. Då upp­täck­te an­sva­ri­ga att det sak­na­des av­tal för per­so­na­len om de ska­dar sig på kväl­lar el­ler hel­ger.

En lä­sa­re som har hört av sig till tid­ning­en sä­ger, ef­ter att ha gått dit och bli­vit ne­kad att gö­ra ett test, ”jag kän­ner mig jät­te­bränd och be­svi­ken och kom­mer ald­rig mer att sam­la mod att gå och ta ett Hiv-prov”.

Fick vän­da i dör­ren

Hit­tills har 18 ung­do­mar fått nej på grund av det­ta, men en­ligt Je­a­net­te Hol­mqvist har många av dem bo­kats om och kun­nat kom­ma dag­tid i stäl­let.

– Vi ska se till att det här lö­ser sig, man ska själv­klart kun­na gå till ung­domsmot­tag­ning­en och tes­ta sig även på hel­gen, sä­ger hon.

Sta­den hål­ler på att ut­re­da hur de ska få ord­ning på si­tu­a­tio­nen.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Gull­mars­plans ung­domsmot­tag­ning för­sö­ker nu lö­sa pro­ble­met

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.