Vatt­net i Årsta­vi­ken är kraf­tigt för­o­re­nat

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - FÖR­O­RE­NAT. NOSTALGI. Eva Ton­ström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Vatt­net i Årsta­vi­ken är kraf­tigt för­o­re­nat, vi­sar en ny stu­die. Det är in­te far­ligt att ba­da men det sker på egen risk, en­ligt sta­den.

Hur mår Årsta­vi­ken egent­li­gen? In­te så bra. Sta­den har un­der­sökt Årsta­vi­kens vat­ten och hit­tat sju oli­ka mil­jö­far­li­ga äm­nen som över­skri­der gräns­vär­de­na, bland an­nat kad­mi­um, bly och kvick­sil­ver. Någ­ra av äm­ne­na har hal­ter långt över vad som är god­känt för att vatt­net ska upp­nå ”god sta­tus”.

In­du­stri­om­rå­den stor bov

För­ore­ning­ar­na be­ror främst på att dag­vat­ten, allt­så smut­sigt regn­vat­ten, från in­du­stri­om­rå­den, bil­vä­gar, pp­lat­ser, tak och bo­stads­går­dar rin­ner ner i Årsta­vi­ken.

– Det finns många hög­tra­fi­ke­ra­de vägar och in­du­stri­om­rå­den i Sö­derort, med myc­ket hård­gjor­da ytor, och det bi­drar till ned­smuts­ning­en. Det här är väl­digt van­ligt i vat­ten nä­ra stor­stä­der, sä­ger Iré­ne Lund­berg, pro­jekt­le­da­re för mil­jö­ar­be­tet i Årsta­vi­ken.

För­ore­ning­ar­na har hit­tats främst i se­di­men­ten, allt­så på Årsta­vi­kens bot­ten.

Är det okej att ba­da i Årsta­vi­ken?

– Det är ing­en fa­ra för häl­san att ba­da där, men sta- den kan in­te ga­ran­te­ra att vatt­net är okej på Årsta­si­dan. Helst vill vi att man ba­dar på de all­män­na bad­strän­der­na, som Tan­to­ba­det, ef­tersom vi tar pro­ver där.

Man bör dock und­vi­ka att ba­da vid båt­klub­bar­na, till­läg­ger Iré­ne Lund­berg.

Dam­mar ska re­na vatt­net

Sta­den fö­re­slår nu en rad åt­gär­der för att re­na vatt­net i Årsta­vi­ken. Det sto­ra är att an­läg­ga tre dam­mar på oli­ka plat­ser up­pe på land i Sö­derort – vid Åby­vä­gen, vid Väst­ber­ga tra­fik­plats och vid Kon­troll­vä­gen.

– Sto­ra vat­ten­sam­ling­ar gör att vatt­net sak­tar ner så att nä­rings­äm­nen och me­tal­ler fal­ler till bot­ten. På så vis re­nas vatt­net in­nan det rin­ner ut i vi­ken.

Utö­ver det kan två re­nings­an­lägg­ning­ar läg­gas i vatt­net, så kal­la­de skärm­bas­säng­er. Den ena pla­ce­ras då ut­an­för ka­jen i Årsta­dal och den and­ra på Sö­der­si­dan, nä­ra Årstabro­ar­na.

Mind­re åt­gär­der är att ord­na plan­te­ring­ar, så kal­la­de växt­bäd­dar, i in­du­stri­om­rå­de­na dit dag­vatt­net leds för att fil­tre­ras in­nan det går ner i Årsta­vi­ken. Lik­nan­de idéer finns på Sö­der­malms­si­dan. Pa­ral­lellt med det vill sta­den ska­pa lek­om­rå­den för fisk och ord­na mer na­tur­li­ga strän­der.

I mån­dags hölls ett öp­pet mö­te på Års­ta torg om vad som be­hövs gö­ras i vi­ken och var­för. Lik­nan­de mö­ten har re­dan hål­lits på Södermalm och Lil­je­hol­men.

FO­TO: ANDREAS JEN­NISCHE

Ba­da, men helst in­te, i Årsta­vi­ken.

Man­dy Rich rap­par om sitt barn­doms Skarpnäck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.