När­bu­ti­ken öpp­nar egen ute­ser­ve­ring

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - BE­SÖK. El­la Sö­der­berg Jon­na Claes­son

Tall­kro­gens sista kafé stäng­de för­ra året. Nu vill den lo­ka­la Ica-bu­ti­ken fyl­la stads­de­lens svar­ta fi­ka­hål med en ny­byggd ute­ser­ve­ring för si­na kun­der.

Ef­ter al­la rån stäng­de kafé­et sin verk­sam­het vid Tall­kro­gens tun­nel­ba­na för­ra året och flyt­ta­de till Aspud­den. Den lo­ka­la Ica-hand­la­ren Ste­fan Ec­ke­vall såg då en öpp­ning och bi­står nu med en ute­ser­ve­ring där al­la fi­ka­sug­na Tal­lis­bor kan slå sig ner ef­ter sitt be­sök i bu­ti­ken.

– Vi ha­de någ­ra kvadrat­me­ter som stod oan­vän­da och då tänk­te jag att det skul­le pas­sa bra. Vil­ket det ock­så gjor­de med tan­ke på hur fli­tigt den an­vänds re­dan. Det är myc­ket folk som köper en glass, en kopp kaf­fe el­ler en läsk. Det är per­fekt nu i so­len.

Ta med lun­chen ut

I vec­kan ska ute­ser­ve­ring­en upp­gra­de­ras med pa­ra­soll för den som in­te or­kar med gas­san­de sol he­la da­gen.

– Nu har vi microvågsug­nar ock­så om man har köpt fär­dig­mat som be­hö­ver vär­mas. Jag ha­de själv tänkt att gå ut och sät­ta mig där och nju­ta av min lunch nu fak­tiskt, sä­ger Ste­fan Ec­ke­vall.

Ut­an­för bu­ti­ken sit­ter bäs­ti­sar­na Emi­lia Ör­ten­gren och Ju­nie Rou­ra. De går i et­tan och har bli­vit häm­ta­de av Ju­ni­es far­far från sko­lan. Och tur är det, för han köper all­tid glass till dem. Där­för pas­sar de på att sät­ta sig ut­an­för bu­ti­ken.

– Jag tyc­ker det är bra att de har byggt en ute­ser­ve­ring, och det är väl­digt fint med blom­mor­na ock­så, sä­ger Ju­nie.

”Fint här”

Li­te se­na­re kom­mer Ru­ben Mattsson med sin mam­ma. Ru­ben har köpt en grön­blå is­kall slush på af­fä­ren li­te läng­re bort, men till Icas ute­ser­ve­ring kom­mer de för att få skug­ga. De har va­rit på en som­mar­fest i om­rå­det och tar en kort pa­us in­nan de går hemåt. Att ute­ser­ve­ring­en byggts tyc­ker de är bra.

– Jag tyc­ker det är fint här, sä­ger Ru­ben och sip­par på sin dric­ka.

FO­TO: EL­LA SÖ­DER­BERG

Emi­lia Ör­ten­gren och Ju­nie Rou­ra äter en glass på Tall­kro­gens nya ute­ser­ve­ring ut­an­för Ica.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.