Nu öpp­nar Slus­sens nya en­tré

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - Cla­rence Fren­ker

Ef­ter myc­ket om och men – nu är Slus­sens nya t-ba­ne­en­tré fär­dig. Från och med den 4 ju­ni ska den va­ra i drift och av­las­ta för re­se­nä­rer­na som ska ta sig till per­rong­en. Men his­sen drö­jer yt­ter­li­ga­re en må­nad.

Den 2 maj stäng­des Slus­sens ned­re t-ba­ne­en­tré av sam­ti­digt som buss­ter­mi­na­len flyt­ta­des. Det har ska­pat ett hårt tryck på den öv­re en­trén vid Sö­der­malm­storg, som har va­rit den en­da vägen till och från per­rong­en för al­la som åker med Nac­ka- och Värm­dö­bus­sar­na.

Men nu kan det änt­li­gen lät­ta upp nå­got. På mån­dag öpp­nar den nya pro­vi­so­ris­ka t-ba­nened­gång­en vid Ryss­går­den, som är tänkt att av­las­ta folk­flö­det un­der res­ten av bygg­ti­den.

– Det kom­mer bli myc­ket smi­di­ga­re för al­la buss­re­se­nä­rer när de kom­mer fram till Slus­sen. Den gör ingen­ting för att un­der­lät­ta tra­fik­si­tu­a­tio­nen vid Stads­gårds­le­den, men det kom­mer bli myc­ket lät­ta­re att ta sig till och från tun­nel­ba­nan, sä­ger Eva Ros­man, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva- rig för pro­jekt Slus­sen vid Stock­holms stad.

Byg­get av den nya t-ba­ne­en­trén har på­gått un­der vå­ren. Bland an­nat har en del av mar­ken av­lägs­nats för att ge plats åt nya trap­por och en hiss.

En­ligt Eva Ros­man har pro­jek­tet i det sto­ra he­la gått en­ligt plan men vis­sa de­lar har för­se­nats. Bland an­nat kom­mer den nya his­sen in­te att var på plats för­rän om en må­nad. De som be­hö­ver åka hiss kom­mer fram till dess att få fort­sät­ta att an­vän­da den be­fint­li­ga i gam­la en­trén.

De som an­län­der med bus­sar­na får dock räk­na med att fort­sät­ta sam­sas på den yta som finns för att ta sig upp till tor­get från ter­mi­na­len ett tag till. Ett trapp­torn, som ska byg­gas vid den gam­la buss­ter­mi­na­len, sak­nas och vän­tas va­ra fär­digt först vid må­nads­skif­tet ju­ni/ju­li.

– Det ar­be­tet har in­te kun­nat på­bör­jas för­rän den nya ter­mi­na­len togs i bruk, och då ba­ra på kväl­lar och nät­ter. Där­för är det för­se­nat, sä­ger Eva Ros­man.

In­vig­ning­en av den nya ned­gång­en sker kloc­kan 12 den 4 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.