Fler vård­cen­tra­ler till Skarpnäck och Fars­ta!

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - Las­se Tock­lin, sjuk­skö­ters­ka

Al­li­an­sen vård­po­li­tik i Stock­holms län har in­ne­bu­rit sto­ra orätt­vi­sor i för­del­ning­en av vård­cen­tra­ler­na i lä­net. Viss­te Du att om vi skul­le ha li­ka många vård­cen­tra­ler som Dan­de­ryd har i för­hål­lan­de till folk­mängd skul­le Fars­ta haft yt­ter­li­ga­re 3 vård­cen­tra­ler och Skarpnäck yt­ter­li­ga­re 4 vård­cen­tra­ler.

Or­sa­ken till den­na sned­för­del­ning är att al­li­an­sen lå­ter vård­fö­re­ta­gen star­ta vård­cen­tra­ler där fö­re­ta­gen be­döm­mer det va­ra mest lön­sam­mast ut­an hän­syn till be­folk­ning­ens stor­lek el­ler be­hov!! Det­ta med skatte­me­del!!

Det in­ne­bär att Du som bor i Fars­ta och Skarpnäck fi­nan­si­e­rar Dan­de­rydsbor­nas hög­re till­gång till vård­cen­tra­ler me­dan Du får en säm­re till­gång till vård­cen­tra­ler i Ditt om­rå­de. Det­ta med lan­dets högs­ta lands­tings­skatt.

Om Du tyc­ker att det­ta är OK, rös­ta på al­li­a­ne­sen i näs­ta val. An­nars bör Du rös­ta på so­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.