Där­för slu­tar jag som Sfi-lä­ra­re

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - Ca­mil­la Nils­son Wal­lin

Jag äls­kar att ar­be­ta som Sfi-lä­ra­re men ny­li­gen slu­ta­de jag ef­ter näs­tan sju år. Var­för? Är det för att ele­ver­na är la­ta och in­te vill lä­ra sig svens­ka? Ab­so­lut in­te. Jag har un­der mi­na år som Sfi-lä­ra­re ald­rig stött på en elev som in­te vill lä­ra sig svens­ka.

De förs­ta sex åren ar­be­ta­de jag i en kom­mun där all un­der­vis­ning är kom­mu­nal. Ele­ver fick den un­der­vis­ning de har rätt till av be­hö­ri­ga Sfi-lä­ra­re som har ett ut­veck­lat tan­ke­sätt kring hur un­der­vis­ning­en kan in­di­vi­dan­pas­sas i la­gom sto­ra grup­per. I Stock­holm sker 85 % av all un­der­vis­ning i SFI på ent­re­pre­nad så när jag flyt­ta­de till hit trod­de jag att Sfi-un­der­vis­ning­en skul­le va­ra ut­omor­dent­lig. Det vi­sa­de sig va­ra pre­cis tvärtom.

Grup­per på upp till 50 styc­ken ele­ver i så små rum att var­ken bord, sto­lar el­ler luft räck­te till. Nästin­till ing­en pla­ne­rings­tid. In­di­vi­dan­pass­ning­en var obe­fint­lig. Och nu fick jag min­sann ar­be­ta som vakt­mäs­ta­re, re­cep­tio­nist, in­kö­pa­re, ad­mi­nist­ra­tör, le­ve­rans­mot­ta­ga­re, lo­kal­vår­da­re, ku­ra­tor och lä­ra­re. Med per­so­nal­kö­ket som ut­bild­nings­lo­kal. Vi var ju så trång­bod­da.

En över­vä­gan­de del av lä­rar­na var obe­hö­ri­ga lä­ra­re. Kon­se­kven­ser av det­ta blir att be­hö­ri­ga lä­ra­re skri­ver på be­tygska­ta­lo­ger på lö­pan­de band och in­te har en aning om vil­ka ele­ver­na är. Har lä­ra­re in­vänd­ning­ar mot det­ta hag­lar ut­tryck som ”Vi mås­te hjäl­pas åt.” så­väl som ”Till­sam­mans är vi star­ka.” Le­dan­de ut­tryck som ge­nom­sy­rar den­na tyst­hetskul­tur ty pro­tes­ter mås­te stäv­jas i sin lin­da.

Det där med be­hö­rig­het är in­te så vik­tigt in­om den pri­va­ta sek­torn. Det räc­ker om man bor gran­ne med en ny­an­länd. Lö­sa bo­li­ner är den ge­men­sam­ma näm­na­ren och att gö­ra vins­ter med hjälp av att hål­la en låg kva­li­tet och in­ne­ha en ose­ri­ös verk­sam­het.

Att var­je dag träf­fa den­na ut­sat­ta grupp, svi­ka dem, då jag in­te har så­da­na ar­bets­vill­kor att jag kan hjäl­pa dem så att de får den ut­bild­ning de har rätt till och be­hö­ver, fun­ge­rar in­te för mig. Trots att jag to­käls­kar mitt jobb så kan jag in­te stäl­la upp på det här. Tack al­la un­der­ba­ra ele­ver som jag fått för­må­nen att hjäl­pa un­der des­sa år!

FO­TO: PRI­VAT

SLU­TAR. Ca­mil­la Nils­son Wal­lin tyc­ker att pre­mis­ser­na för Sfi-un­der­vis­ning­en i Stock­holm är så pass då­li­ga att hon nu slu­tar. Och hon vill tac­ka al­la un­der­ba­ra ele­ver hon har fått träf­fa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.