Bän­kar har klott­rats ner – är det väg­gens fel?

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

”Det för­fu­lar och ska bort”, sä­ger Moderaterna. ”Her­re­gud, nu är Moderaterna på krigs­sti­gen igen”, sä­ger Väns­ter­par­ti­et. Ja, den lag­li­ga graf­fiti­väg­gen i Fars­ta fort­sät­ter att ska­pa ont blod bland de lo­ka­la po­li­ti­ker­na.

Det hand­lar såklart om den lag­li­ga graf­fiti­väg­gen i Fars­ta, som ef­ter många års om och men in­vig­des nu i april. Lars Jilm­stad (M), vice ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den, pas­se­rar of­ta väg­gen och har no­te­rat att det även må­las en hel del kring väg­gen. Vil­ket man såklart in­te får.

Nu se­nast för­ra sön­da­gen knäpp­te han en bild på en tungt ned­klott­rad sop­tun­na och en svårt van­da­li­se­rad bänk­grupp.

– Jag är in­te ett dugg för­vå­nad och det är ex­akt så här som vi sa att det skul­le bli. Vi har va­rit emot väg­gen he­la ti­den. Jag är in­te emot graf­fiti i sig men vi kan in­te ac­cep­te­ra det här klott­ret om­kring, sä­ger Lars Jilm­stad.

”För­fu­lar Fars­ta”

En­ligt ho­nom för­fu­lar det här Fars­ta och män­ni­skor kän­ner sig obe­kvä­ma att pas­se­ra plat­sen. Klott­ret och den lag­li­ga väg­gen ska bort, helt en­kelt, tyc­ker han.

– Jag har ställt frå­gor till ma­jo­ri­te­ten i stads­dels­nämn­den om de verk­li­gen hål­ler re­geln om att allt an­mält klot­ter ska va­ra bor­ta in­om 24 tim­mar. De sä­ger att de gör det, men varen­da gång jag går för­bi så ser det ut så här, suc­kar Jilm­stad.

En­t­re­pre­nör stä­dar

Ord­fö­ran­de i nämn­den är Lars Bäck (V). Han suc­kar i sin tur ”her­re­gud” när vi ring­er och ber om en kom­men­tar: ”Är det Moderaterna som är på krigs­sti­gen nu igen? Ja­ja, han är pen­sio­när och har gott om tid.”

– Vi har av­tal med en en­t­re­pre­nör som stä­dar där med jäm­na mel­lan­rum. Tar du bil­der mel­lan de gång­er­na så ser det ut så här som på Jilm­stads foto. Se­ri­ö­sa konst­nä­rer gör in­te så här, det här är in­te de som an­vän­der väg­gen som klott­rar på si­dan. Det finns ing­et gi­vet sam­band, sä­ger Lars Bäck vi­da­re.

Är du så­dan konst­kän­na­re att du kan sä­ga det?

– Nej. Men på väg­gen är det nya mål­ning­ar näs­tan var­je dag. Och jag tror in­te de se­ri­ö­sa må­la­re som an­vän­der den bryr sig om att sät­ta en li­ten tagg på bän­ken bred­vid. De har väl en svans kring sig som in­te fat­tar gre­jen, som gör sånt här.

Är det en mer­konst­nad man får ta tyc­ker du?

– Den har he­la ti­den in­gått i be­slu­tet att ha en vägg, att det ska va­ra folk på plats var och varan­nan dag och stä­da. Moderaterna sa in­nan att nu kom­mer he­la Fars­ta att bli ned­klott­rat när vi får en vägg. Så här­jigt har det in­te bli­vit. Det är trist som det är, visst, men det blev in­te som de sa.

Se­ri­ö­sa konst­nä­rer gör in­te så här, det här är in­te de som an­vän­der väg­gen som klott­rar på si­dan. Det finns ing­et gi­vet sam­band.

ARKIVFOTO: KA­RIN NILS­SON

ÖGA MOT ÖGA. Lars Jilm­stad (M) och Lars Bäck (V) hål­ler in­te med varand­ra gäl­lan­de ga­tu­konst.

FOTO: LARS JILM­STAD

VAR DET VÄRT DET? En­ligt Moderaterna är det här re­sul­ta­tet av Farstas lag­li­ga graf­fiti­vägg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.