Fars­ta kan få 200 hy­resly­or

Sta­den vill att det byggs 200 nya hy­res­rät­ter i Fars­ta strand, men det finns ut­ma­ning­ar. Dels mås­te det ske till lå­ga hy­ror, dels är om­rå­det bul­ler­stört.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Eva Ton­ström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Sta­den fö­re­slår en mar­kan­vis­ning vid Filip­stads­bac­ken i Fars­ta strand för att kun­na byg­ga nya bo­stä­der. Ett av bo­la­gen som fö­reslås få byg­ga är Fa­mil­je­bo­stä­der, som i så fall upp­för cir­ka 200 hy­res­rät­ter ihop med ett an­nat fö­re­tag.

Pla­nen är att byg­ga så att man kan er­bju­da läg­re hy­res­ni­vå­er och det ska ske med hjälp av stat­ligt stöd. Fö­re­ta­gen för­bin­der sig då att sät­ta en hy­ra som in­te får över­sti­ga 1 550 kro­nor per kvadrat­me­ter, per år.

Det skul­le in­ne­bä­ra en hy­ra på cir­ka 9 000 kro­nor i må­na­den för en lä­gen­het på 70 kvadrat.

Ef­fek­tiv boy­ta

Ett sätt att kla­ra det, en­ligt bo­la­gen, är att byg­ga så att boy­tan ut­nytt­jas ef­fek­tivt. Om­rå­det man vill be­byg­ga är dock ut­satt för bul­ler, från Lars­bo­da in­du­stri­om­rå­de, tåg­spå­ret och Ma­gelung­s­vä­gen, så det ska ut­re­das vi­da­re.

En de­talj­plan kom­mer att upp­rät­tas som ska god­kän­nas av stads­bygg­nads­nämn­den. Bygg­start kan ske ti­di­gast år 2021 med förs­ta in­flytt­ning 2023.

PLAT­SEN. Här pla­ne­ras lä­gen­he­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.