Stor skogs­brand i söd­ra Stock­holm

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort -

Det tor­ra och var­ma väd­ret lig­ger ba­kom ett fler­tal brän­der i Stock­holms län den se­nas­te ti­den. I vec­kan på­gick en stör­re skogs­brand i höjd med Krigs­li­da i Väs­ter­ha­ninge. Den brand­här­ja­de ytan upp­skat­ta­des då till cir­ka 250 gång­er 250 me­ter. För­svars­mak­ten bistod vid släck­nings­ar­be­tet och ef­ter­släck­nings­ar­be­tet kom­mer att på­gå vec­kan ut.

– Det är så pass torrt långt ner i mar­ken så det tar of­ta lång tid att släc­ka den här ty­pen av brän­der. Vi be­hö­ver regn, det är det vi be­hö­ver, sa­de Andre­as Lin­der, ope­ra­tiv chef vid Sö­der­törns Brand­för­svar.

Brand­ris­ken är stor i he­la Stock­holms­om­rå­det och rädd­nings­tjäns­ten upp­ma­nar al­la att lå­ta bli att el­da och gril­la ut­om­hus. Det tor­ra var­ma väd­ret i kom­bi­na­tion med vind gör att det är svårt att släc­ka när det väl har bör­jat brin­na, en­ligt Sö­der­törns Brand­för­svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.