”Min idé är att al­la ska ha råd att kö­pa gift­fria barn­klä­der”

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta - Eva Ton­ström eva.tonstrom@di­rekt­press.se

…Sa­rah Kings, som har star­tat ett eget kläd­mär­ke för barn och dess­utom syr klä­der­na själv hem­ma i Sved­my­ra.

Vad är det du har star­tat?

– Ett barn­klä­des­mär­ke för barn upp till stor­lek 110 än så länge. Vi drog igång för någ­ra vec­kor se­dan och pla­nen är att byg­ga upp en webb­s­hop, men än så länge tar vi be­ställ­ning­ar via Fa­ce­book. Jag gör det ihop med min man Joakim Fors­ling och vi gör det här på fri­ti­den. Jag job­bar an­nars i bu­tik och säl­jer bland an­nat barn­klä­der. Var­för? – För att jag tyc­ker att det blir bätt­re. Jag har job­bat i många år med barn­klä­der hos någ­ra av vå­ra stör­re bu­tiksked­jor och det som sla­git mig är att eko­lo­gis­ka, mil­jö­vän­li­ga klä­der kos­tar of­ta väl­digt myc­ket. Min idé är att ha ett bra pris, al­la ska ha råd att hand­la gift­fria plagg. Du syr klä­der­na själv? – Ja, jag sit­ter hem­ma i Enske­de och syr dem. Det har rass­lat in gans­ka många be­ställ­ning­ar så just nu har jag cir­ka tio plagg som ska bli kla­ra i hel­gen. Jag tyc­ker om att sy, har sytt se­dan jag var li­ten, och min mam­ma har all­tid sytt en mas­sa. Till ex­em­pel syd­de jag min egen bal­klän­ning till skol­ba­len i ni­an, och jag har sytt en del till mi­na barn un­der åren.

Vad ut­mär­ker di­na barn­klä­der?

– De är enk­la, mil­jö­vän­li­ga och be­kvä­ma för barn att le­ka i. Lap­par­na med tvätt­råd och stor­le­kar är till­ver­ka­de i fa­bri­ker med mil­jö­vän­li­ga me­to­der, och klä­der­na görs av eko­lo­gis­ka ty­ger. De är bra basplagg som är lät­ta att mat­cha. Hit­tills har jag köpt fär­dig­tryck­ta ty­ger men nu har jag de­sig­nat ett eget möns­ter som jag ska tes­ta, det kom­mer snart.

Var­i­från kom­mer nam­net, No­le?

– Det är en bland­ning av mi­na två barn, jag har en 18årig dot­ter som he­ter No­va och en son på 1,5 år som he­ter Le­on. Jag tog de två förs­ta bok­stä­ver­na i de­ras namn och slog ihop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.