Fars­ta stads­dels­nämnd sam­man­trä­der 14 ju­ni

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hallå Stockholmare -

Väl­kom­men till Öp­pet fo­rum och stads­dels­nämn­dens sam­man­trä­de tors­dag den 14 ju­ni, kl 18.00.

Plats: Kon­fe­rens­cent­ret i ga­tupla­net på Stor­fors­plan 36, Fars­ta cent­rum. Öp­pet fo­rum kl 18.00-18.45 • Pro­gram: In­for­ma­tion från för­valt­ning­ens sam­hälls­väg­le­da­re och pro­jek­tet ”Stads­dels­mam­mor” In­vå­nar­nas frå­gor till nämn­den. Här kan du Farsta­bo stäl­la frå­gor och läm­na syn­punk­ter om så­dant som nämn­den an­sva­rar för – för­sko­la och fri­tid, park­sköt­sel, äldre­omsorg, so­ci­al­tjänst, och stöd och ser­vice till per­so­ner med funk­tions­va­ri­a­tio­ner. Nämn­dens sam­man­trä­de in­leds ti­di­gast kl 18.45.

På dag­ord­ning­en bland an­nat:

Ny pa­vil­jong vid Fa­ger­sjö­sko­lan för för­sko­lan Ej­dern Stads­re­vi­sio­nens års­rap­port 2017 för Fars­ta stads­dels­nämnd

Hand­ling­ar finns på bib­li­o­te­ken i Fars­ta, Gub­bäng­en och Skön­dal, i för­valt­ning­ens re­cep­tion och på in­syns­ve­ri­ge.se/stock­holm-fars­ta Nämnd sam­man­trä­den 2018 23 au­gusti, 20 sep­tem­ber, 18 ok­to­ber, 15 no­vem­ber och 13 de­cem­ber.

Be­söks­a­dress: Stor­fors­plan 36 Post­a­dress: Box 113, 123 22 Fars­ta Te­le­fon: 08-508 18 000 E-post: fars­ta@stock­holm.se

Följ stads­dels­för­valt­ning­en på

fa­ce­book.com/farstas­df instagram.com/farstas­df twit­ter.com/farstas­df

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.