Un­der­jor­dis­ka od­ling­ar ger fler ar­be­te

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hallå Stockholmare -

I Hög­da­lens cent­rum på­går ett spän­nan­de sam­ar­be­te för att gyn­na lo­kal fö­re­tag­sam­het och ska­pa ar­bets­till­fäl­len för lång­tids­ar­bets­lö­sa.

Med hjälp av ny mil­jö­tek­nik, kan sal­lad od­las i ett tomt lastut­rym­me utan till­gång till va­re sig dags­ljus el­ler be­kämp­nings­me­del. Dess­utom sker le­ve­ran­sen helt fos­sil­fritt, det är gångav­stånd till bu­ti­ker­na som kö­per grön­sa­ker­na.

Od­lings­pro­jek­tet stöds av Vin­no­va, och är en sam­ver­kan mel­lan sta­den, Nya Rågs­veds Fol­kets Hus­för­e­ning, fas­tig­hets­ä­ga­re och fö­re­tag som tes­tar nya mil­jö­tek­nis­ka lös­ning­ar.

Ire­na Lund­berg, pro­jekt­le­da­re vid Stock­holm Bu­si­ness Re­gi­on, be­rät­tar:

– Tack va­re vårt kon­takt­nät kan de kli­mats­mar­ta lös­ning­ar­na pre­sen­te­ras bå­de in­om och ut­om Sve­ri­ge. Vi vill bi­dra till att grön tek­nik sprids, och att fler får ar­be­te in­om håll­ba­ra verk­sam­he­ter i Stock­holm.

Läs mer på stock­holm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.