Stjär­nor­na hit­tar hit­sen i av­skil­da Skärmar­brink

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - TO­TAL KON­TROLL. Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

I Skärmar­brink lig­ger en av lan­dets mest le­gen­da­ris­ka mu­sik­stu­di­os, dis­kret sam­ti­digt som den är fullt syn­lig. Här sli­ter ett stall med låt­skri­va­re i det dol­da för att ska­pa hits på lö­pan­de band. Och La­dy Ga­ga och Mar­cus & Mar­ti­nus har ska­pat ka­os på den söm­ni­ga ga­tan ut­an­för.

Är det ett kafé? En krog? Ja, de nya sol­dränk­ta ute­möb­ler­na med ut­sikt över t-ba­nan ska­par hu­vud­bry i kvar­te­ret.

– Härom­da­gen cyk­la­de en kil­le för­bi och undrade om han kun­de kö­pa bärs här. ”Nej, du har en bar läng­re ner på ga­tan”, be­rät­tar stu­di­o­tek­ni­kern Wil­lem Ble­ek­er och skrat­tar.

På dam­mi­ga Pa­lan­der­ga­tan har det le­gat mu­sik­stu­dio se­dan 60-ta­let, då byggd som en ex­akt ko­pia av le­gen­da­ris­ka Ab­bey Ro­ad i Lon­don. I 40 år styr­des stäl­let avs kiv bo­lags­bjäs­sen EM I och an­ta­let världs­stjär­nor som pas­se­rat ge­nom­dör­rar­na skul­le fyl­la ett lex­i­kon.

Se­dan mil­len­ni­e­skif­tet har stäl­let bytt re­gi och för­ra gång­en vi skrev om det het­te hu­set nå­got helt an­nat. I dag styrs verk­sam­he­ten av låt skri­var­ce­leb­ri­te­ten Anders Bag­ge och är fyn­digt döpt till Bagg­pi­pe.

Nå­gon tra­di­tio­nell stu­di­o­verk­sam­het, som det såg ut när ABBA var stammisar, pyss­lar man nu­me­ra säl­lan med. I stäl­let hand­lar det om att va­ra en hel­täc­kan­de verk­sam­het för att ska­pa stor­säl­jan­de mu­sik, från att skri­va till att spe­la in och kanske till och med släp­pa.

Myc­ket kas­se­ras

Man har tio styc­ken unga låt­skri­va­re som ar­be­tar hel­tid för att till­sam­mans med ar­tis­ter vär­ka fram det du ska nyn­na på och dan­sa till. Det är ett hårt jobb: på var­je po­ten­ti­ell strea­mingsuc­cé går det kanske fem, tio kas­se­ra­de spår, ar­betstim­mar och peng­ar rakt i sjön.

Just den här ste­kan­de för­mid­da­gen är ton­år­si­do­len Omar Rud­berg från FO&O i hu­set för att job­ba på nytt solo­ma­te­ri­al ihop med Yei Gonzalez, en av Bagg­pi­pes låtsnick­ra­re. För­ra må­na­den släpp­tes en låt med J-LO som han pro­du­ce­rat och skri­vit, och Yei be­skrivs av vd:n Al­vo­ra Lars­dot­ter som ett av stal­lets star­kas­te stjärn­skott.

– Vib­ben mel­lan pro­du­cen­ten och ar­tis­ten är vik­tig. Att skri­va mu­sik hand­lar om taj­ming, ta­lang och tå­la­mod. Det är ett pus­sel som är lika char­me­ran­de som fru­stre­ran­de. Tjus­ning­en lig­ger i att gö­ra nå­got åt kanske nors­ka Astrid S, men när det är klart så in­ser man att det pas­sar ame­ri­ka­nen Alex Ai­o­no bätt­re. Och då ska det pit­chas in till ho­nom i stäl­let, sä­ger Al­vo­ra Lars­dot­ter.

En hel­dag med strå­kar

Vad kos­tar det då att ska­pa en mo­dern hit­låt, från ax till lim­pa? Det är svårt att sä­ga och va­ri­e­rar oer­hört från fall till fall, be­ro­en­de på av­tal, ar­tist och, fak­tiskt, per­son­li­ga re­la­tio­ner. Men en rib­ba för start­kost­nad lig­ger på cir­ka 30 000 kro­nor och se­dan kan det ru­sa upp till bort­åt 300 000 kro­nor, be­ro­en­de på vad du vill ha. Som To­ny Malm, låt­skri­va­re och pro­du­cent, sä­ger: ”Du kan gö­ra en hel film med en Ip­ho­ne, och så kan du gö­ra ’Star wars’”.

För att skä­ra i kost­na­der bru­kar man i Skärmar­brink dra ihop en hel­dag med strå­kar, en sön­dag i må­na­den. Att läg­ga äk­ta, ana­lo­ga stråk­in­stru­ment är bland det dy­ras­te som går att gö­ra. Så man samlar ihop al­la spår som ska ha det och drar ige­nom al­la på en gång med en 26 man stor or­kes­ter. På så sätt sjun­ker stråk­pri­set från kanske 100 000 kro­nor per låt, till cir­ka 10 000 kro­nor. Hör du strå­kar på ra­di­on är det stor chans att de är ban­da­de här strax ut­an­för tul­lar­na – La­dy Ga­ga, Swe­dish House Ma­fia, Avicii, för att näm­na någ­ra.

När La­dy Ga­ga var på plats per­son­li­gen i Skärmar­brink fick fan­sen nys om det, och sam­la­des ut­an­för den ano­ny­ma hus­fa­sa­den. Me­gakän­di­sen tog det dock med go­dan ro och slus­sa­de in dem i lunch­rum­met någ­ra åt gång­en, och la näs­tan en hel dag på att snac­ka och skri­va au­to­gra­fer.

Stö­kigt ut­an­för

Li­te stö­ki­ga­re blev det när det läck­te ut att Mar­cus & Mar­ti­nus var på plats. Plöts­ligt stod det 100 unga tje­jer ut­an­för och skrek så fort nå­gon öpp­na­de dör­ren.

– De fan­sen är su­per­de­tek­ti­ver och lus­kar re­da på allt. Det hän­der fort­fa­ran­de att de häng­er ut­an­för för att se om Mar­cus & Mar­ti­nus är till­ba­ka, det hand­lar näs­tan mer om att tje­jer­na um­gås med varand­ra än ido­ler­na. Visst är det ro­ligt när det blir li­te ac­tion vid stu­di­on. Men sam­ti­digt som vi vill sy­nas så vill vi ju in­te det, sä­ger To­ny Malm.

Att skri­va mu­sik hand­lar om taj­ming, ta­lang och tå­la­mod. Det är ett pus­sel som är lika char­me­ran­de som fru­stre­ran­de.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

AVSKÄRMAT I SKÄRMAR­BRINK. Dam­migt sna­ra­re än glam­migt – kvar­te­ret hin­tar in­te av­se­värt om att det är en till­flyktsort för di­ver­se su­per­stjär­nor … Den gam­la an­ri­ka Emi-stu­di­on he­ter nu­me­ra Bagg­pi­pe. Här styr och stäl­ler To­ny Malm, Wil­lem Ble­ek­er och...

STOR STARK, TACK. Många som går för­bi tror att stu­di­on är ett kafé, el­ler en bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.