Ta­lang­fa­bri­ken i Rågs­ved fi­rar 60 år av sport­gläd­je

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - RÅGS­VEDS IF FI­RAR 60 ÅR. Jon­na Claes­son HÄR GÅR MAN HUR? Cla­rence Fren­ker

I höst fyl­ler Rågs­veds IF 60 år och det ska fi­ras med dun­der och brak. För­u­tom ett an­tal eve­ne­mang un­der året blir det en stor fest i bör­jan av sep­tem­ber.

1958, ett år att min­nas av oli­ka skäl. De all­ra fles­ta tän­ker för­mod­li­gen på fot­bolls-vm och hur det svenska lands­la­get fick mö­ta Bra­si­li­en i fi­na­len. Men, det finns även per­so­ner som när de hör år­ta­let, ba­ra tän­ker på Rågs­veds IF.

– Rågs­veds IF bil­da­des lik­som i köl­vatt­net av fot­bollsvm. Tit­tar man ba­ra på vå­ra fär­ger idag så ser man hur tyd­ligt in­spi­re­ra­de vi är av den mat­chen, el­ler ja … Bra­si­li­en, sä­ger Robert Isesund, sport­chef i Rågs­veds IF.

I he­la 60 år har för­e­ning­en un­der­hål­lit barn och ung­do­mar med en rad oli­ka id­rot­ter och ge­nom åren har fle­ra stjär­nor vux­it fram.

– Idrot­ta­re i vår för­e­ning har va­rit och är duk­ti­ga. Vi har nått fram­gång i en rad oli­ka spor­ter ge­nom åren. Vi har ex­em­pel­vis Ste­fan Bill­born som spe­la­de i Rågs­veds IF när han var li­ten och se­na­re blev trä­na­re för poj­kar föd­da 82. I dag trä­nar han all­svens­ka Ham­mar­by IF, sä­ger han och tilläg­ger:

– Ste­fan Is­hi­za­ki spe­la­de ock­så i Rågs­veds IF. Ge­nom åren har han spe­lat i bå­de Los Ang­e­les Ga­laxy och i AIK. Se­dan har vi haft ett dam­lag som spe­lat på högs­ta ni­vån. Vi har haft många duk­ti­ga idrot­ta­re helt en­kelt.

Vin­nan­de kär­lek

För­e­ning­en har haft top­par och da­lar men kär­le­ken till sporten har över­vun­nit allt.

– Jag tror och hop­pas att vi är till­ba­ka mot top­pen igen. Det har va­rit sva­jigt ibland men i dag är vi 550 med­lem­mar och är bå­de unga och pig­ga. Vi har en enorm stolt­het gente­mot vår histo­ria och det är vik­tigt.

För­e­ning­en sat­sar på att kros­sa gam­la struk­tu­rer och vill att id­rot­ten ska va­ra till­gäng­lig för al­la. Så sent som i fjol fick för­e­ning­en ett bi­drag från Stock­holms Fot­bolls­för­bund på 64 000 kro­nor. Det­ta tack va­ra en lång­sik­tig och håll­bar sats­ning för att öka an­de­len tje­jer som spe­lar fotboll i när­om­rå­det.

– Vi mås­te för­änd­ra bil­den av att kil­lar spe­lar fotboll och tje­jer får gö­ra an­nat. Al­la kan gö­ra allt. Vi har verk­li­gen sat­sat på tje­jer och i och med peng­ar­na vi fått från 50/50-fon­den hop­pas vi att vi ska kun­na gö­ra det än­nu mer, sä­ger han och fort­sät­ter:

– På na­tio­nal­da­gen har vi ex­em­pel­vis en dag för ba­ra tje­jer. Då ska vi för­sö­ka in­spi­re­ra fler till sporten. Dels ge­nom works­hops med sport som te­ma men vi ska ock­så pra­ta om själv­bild och ut­veck­ling på det per­son­li­ga pla­net.

Or­dent­ligt fi­ran­de

I sep­tem­ber är det den tra­di­tions­en­li­ga Rif-hel­gen och i år ska det fi­ras med dun­der och brak. Det kom­mer bli fot­bolls­mat­cher på plan he­la da­gen som av­slu­tas med en fest­lig mid­dag för all­män­he­ten.

– Det bru­kar va­ra jät­te­myc­ket folk, allt från gam­la med­lem­mar, trä­na­re och idrot­ta­re till de som ba­ra bor i när­he­ten. Al­la är väl­kom­na och det kom­mer va­ra mas­sor av om­kring­lig­gan­de eve­ne­mang för den som vill gö­ra an­nat, sä­ger Robert och till­läg­ger:

– Men med det sagt så tyc­ker jag att man ska hål­la li­te koll på oss. Vi har mäng­der av ak­ti­vi­te­ter året om. I mån­dags in­vig­des Slus­sens nya t-ba­nened­gång vid Ryss­går­den. Pla­nen är att den ska av­las­ta den be­fint­li­ga ned­gång­en på tor­get och underlätta för re­se­nä­rer med Nac­ka- och Värm­dö­bus­sar­na att ta sig till och från Slus­sens tun­nel­ba­ne­per­rong.

I sam­band med det hop­pas sta­den att det även ska bli lät­ta­re för cy­klis­ter att ta sig fram på cy­kel­ba­nan.

– När folk kom­mer med Nac­ka- och Värm­dö­bus­sar­na på morg­nar­na går de i dag till den gam­la ned­gång­en, det blir en strid ström och det är då väl­digt svårt att cyk­la för­bi. Nu kan den här folk­ström­men i stäl­let de­la på sig, och de be­hö­ver då ald­rig kor­sa cy­kel­ba­nan, sä­ger Eva Ros­man, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig för Slus­sen­pro­jek­tet vid Stock­holms stad.

– Det blir fär­re män­ni­skor som kor­sar cy­kel­ba­nan och där­med lät­ta­re att ta sig fram.

Hon är över­ty­gad om att lös­ning­en kom­mer att för­bätt­ra si­tu­a­tio­nen med träng­sel mel­lan cy­klis­ter och fot­gäng­a­re på plat­sen.

– Det kom­mer fort­fa­ran­de att va­ra li­te pro­ble­ma­tiskt en tid fram­ö­ver. Som all­tid när man gör nå­got nytt drö­jer det all­tid in­nan folk hit­tar och vet var de ska gå. Men jag tror att de fles­ta kom­mer att vän­ja sig gans­ka snabbt, sä­ger hon.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Här är spe­lar­na Saif Hus­se­in, Fu­ad Tou­ray och Jo­nas Ba­le­le.

FOTO: HAMPUS JARN­LO

När den nya t-ba­nened­gång­en nu öpp­nar hop­pas sta­den att fär­re fot­gäng­a­re kom­mer att kor­sa cy­kel­ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.