Var­för kan ing­en se till att el­skåpen sa­ne­ras?

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - Em­ma Kihl­berg Stu­re­by­bo

Jag öns­kar att ni skri­ver om al­la ned­klott­ra­de el­skåp i sö­derort (jag bi­fo­gar foto på ett slump­mäs­sigt ut­valt skåp i Stu­re­by). For­tum sä­ger att el­skåpen till­hör El­le­vio. El­skåpen – samt­li­ga är ned­klott­ra­de – står ut­pla­ce­ra­de på var och varan­nan ga­ta och jag har mej­lat El­le­vio fle­ra gång­er se­nas­te halv­å­ret för att frå­ga vem som an­sva­rar för sa­ne­ring­en.

El­le­vio har in­te åter­kom­mit med nå­got svar än­nu (trots att de på hem­si­dan ut­lo­var svar in­om två ar­bets­da­gar) och jag kan omöj­ligt få nå­gon re­spons av dem. Vi som bor i Stu­re­by läg­ger ned sto­ra peng­ar på att klot­ter­sa­ne­ra vå­ra fas­tig­hets­fa­sa­der, Stock­holms kom­mun läg­ger sto­ra peng­ar på att klot­ter­sa­ne­ra i om­rå­det, men el­skåpen för­blir ned­klott­ra­de.

Klott­ret fö­der mer klot­ter och det är där­för jag tyc­ker det är vik­tigt att El­le­vio vak­nar upp ur dva­lan och tar sitt an­svar. Jag som pri­vat­per­son har in­te lyc­kats få en re­spons av El­le­vio men tän­ker att ni har mer makt än vad jag har och det skul­le va­ra top­pen om ni lyc­kas få dem att ut­ta­la sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.