Jäm­för in­te mäns rak­hyv­lar med kvin­nors mens­skydd

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - Edith

På in­sän­dar­si­dan i tid­ning­en vec­ka 21 skri­ver Lars Jo­hans­son ”rak­hyv­lar kos­tar ock­så peng­ar” som ett ar­gu­ment mot att bin­dor och tam­pong­er ska va­ra gra­tis på of­fent­li­ga to­a­let­ter.

För det förs­ta: var­för tyc­ker du att vi mås­te stäl­la des­sa två mot varand­ra? Har in­te män fler fördelar än kvin­nor som det är?

För det and­ra: Tror du in­te att vi kvin­nor ock­så mås­te kö­pa rak­hyv­lar, med tan­ke på det skön­hets­i­de­al som rå­der? Sam­ma sak gäl­ler för öv­rigt din kom­men­tar om smink.

Dess­utom är det in­te di­rekt sam­ma sak att ha skägg och att ha mens. Ser be­tyd­ligt fler pro­blem med att vi tje­jer ska be­hö­va gå runt utan mens­skydd än att ni kil­lar ska be­hö­va gå runt med skägg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.