Att strej­ka är att ut­ö­va sin de­mo­kra­ti

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - Al­gots Nord

Snart är det val igen. Vi kom­mer få väl­ja mel­lan po­li­ti­ker med oli­ka för­slag på hår­da­re tag mot mi­no­ri­te­ter, och i van­lig ord­ning kom­mer vallöf­ten att bry­tas så fort de satt sig på mak­ten. Det kan såklart gö­ra skill­nad att rös­ta, men de and­ra 1 459 da­gar­na tills näs­ta val mås­te det ock­så gå att vi­sa sitt miss­nö­je.

Ett om­rå­de som in­te om­fat­tas av de­mo­kra­ti är ditt jobb i privat sek­tor. Där är det äga­ren som be­stäm­mer. För att kun­na häv­da vå­ra rät­tig­he­ter och få bra vill­kor mås­te vi ha ett sätt att ut­ö­va makt – de­mo­kra­ti med and­ra ord.

Att strej­ka på sin ar­bets­plats är de­mo­kra­ti mel­lan va­len – och en chans att på­ver­ka även fö­re­tag där mak­ten sit­ter i ägan­det. Där­för är det vik­tigt att ut­red­ning­en om att in­skrän­ka strejk­rät­ten kas­tas i pap­pers­kor­gen.

Jag är miss­tänk­sam mot al­la po­li­ti­ker som för­sö­ker ta bort fol­kets möj­lig­het att på­ver­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.