90 bo­stä­der blev 12 rad­hus i Hö­ka­räng­en

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Jon­na Claes­son

Det om­tvis­ta­de bo­stads­byg­get i kan­ten av Fa­ger­sjö­sko­gen ska nu klub­bas. Men in­te de 90 bo­stä­der som pla­ne­ra­des från bör­jan – ut­an 12 rad­hus.

Tu­rer­na kring byg­get av de 90 bo­stä­der­na i kan­ten av Fa­ger­sjö­sko­gen har va­rit många. Först var tan­ken att det skul­le bli 71 lä­gen­he­ter längs med Fa­ger­sjö­vä­gen och en länga med 19 rad­hus längs en ny lokal­ga­ta som skul­le an­läg­gas mel­lan Fa­ger­sjö­vä­gen och Kon­to­rist­vä­gen. Men lä­gen­he­ter­na stop­pa­des helt och rad­hus­läng­an kor­ta­des ner till 12 och flyt­ta­des till den obe­bygg­da si­dan av Kon­to­rist­vä­gen. Nu ska de rad­hu­sen klub­bas.

Att po­li­ti­ker­na nu ser ut att ge de­talj­pla­nen grönt ljus be­ror, en­ligt stads­bygg­nads­kon­to­ret, på att man lyss­nat på syn­punk­ter­na från sam­rå­det och gjort änd­ring­ar ef­ter det. Dels har plan­om­rå­det mins­kat kraf­tigt, vil­ket ock­så in­ne­bär att man ta­git stör­re hän­syn till de eko­lo­gis­ka vär­de­na i skog och mark.

Sta­dens am­bi­tion är att de 12 rad­hu­sen på Kon­to­rist­vä­gen ska smäl­ta in i be­fint­lig

be­byg­gel­se och va­ra ett till­skott till den sam­man­håll­na 40- och 50-tal­sar­ki­tek­tu­ren i Hö­ka­räng­en. Rad­hu­sen ska an­pas­sas ef­ter ter­räng­en och där­med gö­ra så li­te på­ver­kan på na­tur­mark som möj­ligt.

Al­la rad­hus kom­mer få en par­ke­ring på tom­ten. Man pla­ne­rar även att gö­ra en upp­rust­ning av den be­fint­li­ga grus­pla­nen in­till Kon­to­rist­vä­gen och ut­veck­la den till en mö­tes­plats med en­tré till sko­gen och el­ljus­spå­ret.

Om allt går som det ska är det in­flytt år 2023.

FO­TO: ME­TOD ARKITEKTER AB

VISIONEN. Så här kan det kom­ma att se ut längs Kon­to­rist­vä­gen i fram­ti­den.

Här ska hu­sen byg­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.