Häng med på rund­vand­ring i Sö­derorts nya skryt­byg­ge

Sö­der är det nya norr. Det vill i al­la fall te­le­kom­bo­la­get Tre ha det till och har där­för byggt ett eget hög­kvar­ter på and­ra si­dan Skan­stulls­bron, långt från bransch­kon­kur­ren­ter­na i Kis­ta. Häng med in i ny­byg­get där Grum­py cat har ett eget rum.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jonsson 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se STOLT.

– Ja, det är väl här som vi kom­mer att få vårt förs­ta döds­fall, sä­ger Mår­ten Lund­berg skrat­tan­des sam­ti­digt som han le­der vägen och för­sik­tigt krys­sar ner längs den hals­bry­tan­de bran­ta trap­pan.

Kom­mu­ni­ka­tions­che­fen skäm­tar, men fall­höj­den mot sce­nen i mit­ten av cir­keln där ne­re, blir av­se­värd för den som in­te hål­ler koll på si­na föt­ter. Gra­däng­trap­pan lig­ger i bot­ten av det höga byg­get och är de­sig­nad för stormö­ten där fö­re­ta­get be­hö­ver sam­la så många som möj­ligt av de cir­ka 1 000 män­ni­skor som job­bar här.

Flytt­las­set har pre­cis gått; från Lind­ha­gen på Kungs­hol­men, hit till den fram­väx­an­de Sö­dersta­den. Här och var i hör­nen står hop­fäll­da kar­tong­er, bygg­job­ba­re i blå­ställ fix­ar med kab­lar, och barn­sjuk­do­mar stic­ker upp si­na try­nen. Just idag står två av his­sar­na helt stil­la.

815 ton stål

I tre år har Tres nya hög­kvar­ter vux­it fram här längs den tungt tra­fi­ke­ra­de Nynäs­vä­gen, fullt syn­ligt för al­la pas­se­ran­de bi­lis­ter där det står i det tris­ta gråa gräns­lan­det mel­lan Glo­ben och Skärmar­brink. 14 vå­ning­ar, 15 000 kvadrat­me­ter, 162 p-plat­ser för cyklar in­om­hus, 62 ladd­sta­tio­ner för el­bi­lar, 815 ton stål, 1 486 bal­kar, ett gym på 160 kvadrat­me­ter. Och så vi­da­re.

Här är Tre en­sam­ma i sin bransch; ge­nom högs­ta vå­ning­ens sto­ra glas­vägg ser man Glo­ben, Skan­stull, Gull­mars­plan, Skärmar­brink, are­nor, mo­tor­väg och bo­stads­hus. Men inga kon­kur­ren­ter in­om te­le­kom. De hål­ler al­la till i Kis­ta, norrut.

VD:N Jo­han Johansson och pro­jekt­le­da­ren He­le­na Kör­berg för­kla­rar det med att man vill va­ra först i ett nytt om­rå­de, en fram­väx­an­de knut­punkt, och ha nä­ra till stan. Det pas­sar de­ras fö­re­tagskul­tur att ”gå sin egen väg, att in­te ha flock­be­te­en­de” och kom­mer att gö­ra det lät­ta­re att ”loc­ka Sö­der-talanger”.

Mö­te! Much wow such fun

För att vi­sa hur väl de häng­er med i den upp­kopp­la­de sväng­en, har samt­li­ga mö­tes­rum – och det är många, i många oli­ka stor­le­kar – döpts ef­ter, tja, in­ter­net. Man kan träf­fas i Le­a­ve Brit­ney alo­ne, Sne­e­zing ba­by pan­da, Lu­nar­storm, Fi­re­fox, Fa­mil­je­liv, Red­dit, Kar­dashi­ans, Grum­py cat, Lol cats, Rick Roll el­ler Do­ge! Much wow such fun. Nostalgi kring me­mes och vi­ra­la klipp, som för kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner kom­mer att te sig som hi­e­ro­gly­fer.

Över­allt är det stort och på­kostat, med väl till­tag­na re­kre­a­tions­y­tor med ping­is, fuss­ball och shuff­le­board in­spräng­da mel­lan de öpp­na ar­bets­om­rå­de­na, där ing­en har en egen fast kon­tors­plats, allt en­ligt rå­dan­de fö­re­tags­me­lo­di.

Ja, för­u­tom de som job­bar i NOC:EN då, det högt be­läg­na Network ope­ra­tions cen­ter, fram­för skär­mar som över­va­kar all trafik ge­nom nä­tet. Där är det be­man­nat dyg­net runt.

– Vad stock­hol­mar­na tän­ker om det nya hu­set när de kör för­bi? Ja, jag hop­pas att de blir ny­fik­na. Och att vi ska ses som ett land­mär­ke. Jag åk­te hit i sön­dags ba­ra för att se när de sat­te upp den sto­ra tre­an på ta­ket längst upp, det kän­des stolt. Jag hop­pas att den stock­hol­ma­re som är stolt över sin stad ska kän­na att vi bi­drar till den, sä­ger Elias Berglund, Hr-chef, su­per­pep­pat.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

TOG TRE ÅR. Det blev ett li­tet te­le­kom­torn i Sö­derort.

Elias Berglund vill att stock­hol­mar­na ska se hans ar­bets­plats som ett nytt land­mär­ke.

BRY­TA MED BRAN­SCHEN. He­le­na Kör­berg och Mår­ten Lund­berg tyc­ker att det är att gå mot flock­be­te­en­de att in­te pla­ce­ra sig i Kis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.