Klart: 480 bo­stä­der ska byg­gas vid Drev­vi­ken

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/sköndal - Andre­as Jen­nische

Den po­li­tis­ka vil­den Rickard Wall (-) gjor­de vad han kun­de för att stop­pa nä­ra 500 nya bo­stä­der vid Drev­vi­ken i Fars­ta när ären­det av­gjor­des i kom­mun­full­mäk­ti­ge på mån­dags­kväl­len.

En­ligt det pro­gram­ar­be­te för Fars­ta som sta­den an­tog 2016 un­der nam­net ”Tyngd­punkt Fars­ta” ska om­rå­det för­tä­tas med 8 000 nya bo­stä­der till år 2030 varav en del längs Drev­vi­kens strand.

På mån­dags­kväl­len be­slu­ta­de kom­mun­full­mäk­ti­ge att ge­nom­fö­ra den del av pro­gram­met som rör Kloc­kelund vid Drev­vi­ken och som in­ne­hål­ler cir­ka 480 nya bo­stä­der i fler­bo­stads­hus, varav cir­ka 270 bostads­rät­ter och 210 hy­res­rät­ter.

Rit­ning­ar­na in­klu­de­rar även ett nytt hus för la­ger­verk­sam­het, ett fri­ståen­de par­ke­rings­hus samt en för­sko­la i bot­ten av ett bo­stads­hus.

Bi­trä­dan­de fi­nans­bor­gar­råd Ste­fan Hans­son (S) är myc­ket po­si­tiv till ären­det som en­ligt ho­nom in­te ba­ra ger ett till­skott av bo­stä­der ut­an ock­så ska­par nya ur­ba­na mil­jö­er.

– Vi ska vän­da Fars­ta mot sjö­ar­na som det står i ären­det, det kan ska­pa nya at­trak­ti­va of­fent­li­ga mil­jö­er, sä­ger han.

Den po­li­tis­ka vil­den Rickard Wall (-) hål­ler in­te alls med och yr­ka­de på av­slag un­der sitt sista mö­te som le­da­mot i kom­mun­full­mäk­ti­ge och be­gär­de vo­te­ring. Som han för­lo­ra­de stort.

2 per­so­ner höll med om att ären­det bor­de av­slås. 84 rös­ta­de för att det ska ge­nom­fö­ras, 2 per­so­ner av­stod från att rös­ta och 13 le­da­mö­ter var från­va­ran­de.

FLYGVY ÖVERKLOC­KELUND. Bygg­start pla­ne­ras till år 2020-2021. Den förs­ta in­flytt­ning­en be­döms kun­na ske ti­di­gast förs­ta halv­å­ret 2022. ILLUSTRATION: STOCK­HOLMS STAD/ LANDSKAPSLAGET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.