Snart för sent att kö­pa el­hoj bil­li­ga­re

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm - Per Brandt 073-600 69 24 per.brandt@di­rekt­press.se

Som smör i sol­sken. Sta­tens pre­mie för el-for­don är snart slut för året.

Tryc­ket på re­ge­ring­ens nya el­for­donspre­mie har va­rit stort se­dan Na­tur­vårds­ver­ket öpp­na­de upp för an­sök­ning­ar den 1 feb­ru­a­ri i år. Pre­mi­en in­ne­bär att den som kö­per el­cy­kel, el­mo­ped el­ler el­mo­tor­cy­kel kan få ett bi­drag på upp till 10 000 kro­nor.

Re­dan i som­ras ut­ö­ka­de re­ge­ring­en peng­apå­sen med yt­ter­li­ga­re 45 mil­jo­ner kro­nor och tillät även bi­drag för el­driv­na ut­om­hus­mo­to­rer.

Slut om två vec­kor

Dess­utom be­slu­ta­de re­ge­ring­en i bör­jan av sep­tem­ber att Na­tur­vårds­ver­ket fick an­vän­da de­lar av 2019 års bud­get, 39,5 mil­jo­ner kro­nor, re­dan i år.

Men nu hål­ler årets peng­ar på att ta slut än­då. En­ligt Na­tur­vårds­ver­ket finns cir­ka 46 mil­jo­ner kro­nor kvar att an­sö­ka om in­nan årets kas­sa är tömd.

Fort­sät­ter an­sök­ning­ar­na att kom­ma in i sam­ma takt räk­nar Na­tur­vårds­ver­ket med att peng­ar­na är slut om två vec­kor, vec­ka 42.

Fort­sät­ter ta emot

Na­tur­vårds­ver­ket med­de­lar att de kom­mer fort­sät­ta be­vil­ja al­la an­sök­ning­ar som upp­fyl­ler kra­ven så länge peng­ar­na finns kvar. På de­ras hem­si­da kan man föl­ja den si­nan­de kas­san.

− Vi pla­ne­rar för att fort­sät­ta att ta emot an­sök­ning­ar även ef­ter det att peng­ar­na ta­git slut men vi kan var­ken be­hand­la dem el­ler be­ta­la ut någ­ra peng­ar in­nan Na­tur­vårds­ver­ket får ny bud­get för 2019, sä­ger To­mas Hallqvist, chef på Na­tu­vårds­ver­kets mil­jö­bi­dragsen­het, på de­ras hem­si­da.

FO­TO: HADAR HOLM

SNART SLUT. Årets pre­mie­pott för el­for­don är snart slut en­ligt Na­tur­vårds­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.