Sex dö­da i skjut­ning­ar i Stock­holm

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm - Cla­rence Fren­ker 073–600 69 00 cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Hit­tills i år har 73 skjut­ning­ar in­träf­fat i Stock­holms län. Av des­sa har sex haft död­lig ut­gång och yt­ter­li­ga­re 35 re­sul­te­rat i ska­dor. Men en­ligt po­li­sen hand­lar det än­då om ett trend­brott.

An­ta­let skjut­ning­ar i Stock­holms län är hit­tills i år fär­re jäm­fört med sam­ma pe­ri­od de fö­re­gå­en­de tre åren. Det vi­sar en sam­man­ställ­ning från po­li­sen där samt­li­ga be­kräf­ta­de skjut­ning­ar från års­skif­tet fram till 19 sep­tem­ber listas.

To­talt har 73 skjut­ning­ar rap­por­te­rats un­der pe­ri­o­den i år. Och av des­sa ha­de 6 död­lig ut­gång och yt­ter­li­ga­re 35 re­sul­te­rat i ska­da­de.

Det kan jäm­fö­ras med sam­ma pe­ri­od un­der 2017 då 91 be­kräf­ta­de skjut­ning­ar re­sul­te­ra­de i tolv av­lid­na och 30 ska­da­de.

En­ligt po­li­sen är minsk­ning­en ett trend­brott och ett re­sul­tat av den sär­skil­da in­sat­sen Max, som har på­gått i lä­net se­dan års­skif­tet för att stäv­ja den se­dan länge ökan­de våldskur­van i Stock­holm.

– Vi har haft den här sär­skil­da in­sat­sen Max där vi job­bar rik­tat mot nar­ko­ti­ka på ett tyd­ligt sätt mot de mest vålds­be­näg­na kri­mi­nel­la nät­ver­ken. Vi drar slut­sat­sen att vi nu ser vis­sa re­sul­tat av den sats­ning­en. Det är än­då en bryt­ning, sä­ger Stock­holmspo­li­sens pressta­les­per­son Ca­ri­na Ska­gerlind. 5 JU­NI. Sto­ra tor­get, Barkar­by. 13 JU­NI. Kvar­hags­ga­tan, Häs­sel­by. 8 JA­NU­A­RI. Rin­ke­by cent­rum, Spånga. 15 JA­NU­A­RI. Riss­ne cent­rum, Riss­ne. NORD CI­TY KÄL­LA: Po­li­sen an­tal skjut­ning­ar: dö­da: ska­da­de: an­tal skjut­ning­ar: dö­da: ska­da­de: 8 JU­NI. Roslags­ga­tan, Stock­holm. 5 JU­NI. Far­kost­vä­gen, Li­din­gö.

fun­der pe­ri­o­den 2018-01-01 till 201809-19 har det in­träf­fat 73 be­kräf­ta­de skjut­ning­ar som re­sul­te­ra­de i sex av­lid­na och 32 ska­da­de i Stock­holms län. fun­der sam­ma pe­ri­od 2017 sked­de 91 be­kräf­ta­de skjut­ning­ar som re­sul­te­ra­de i 12 av­lid­na och 30 ska­da­de. fun­der sam­ma pe­ri­od 2016: 90 be­kräf­ta­de skjut­ning­ar som re­sul­te­ra­deSkjut­ning­ar to­talt 1 jan 2018 – 19 sep­tem­ber 2018 i re­spek­ti­ve po­lis­om­rå­de i Stock­holm: SYD fto­talt an­tal skjut­ning­ar: 32. fan­tal dö­da: 0. fan­tal ska­da­de: 10. HE­LA STOCK­HOLMS LÄN fto­talt an­tal skjut­ning­ar: 73. fan­tal dö­da: 6. fan­tal ska­da­de: 32. fto­talt fan­tal fan­tal fto­talt fan­tal fan­tal i sju av­lid­na och 34 ska­da­de. fun­der sam­ma pe­ri­od 2015: 82 be­kräf­ta­de skjut­ning­ar som re­sul­te­ra­de i nio av­lid­na och 31 ska­da­de. 4. 2. 21. 1. 35. 6.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.