Kom­man­de pro­gram i an­slut­ning till ut­ställ­ning­ar­na

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tidningen Farsta/sköndal -

Tors­dag 11/10 kl. 18.00 Med ut­gångs­punkt i fo­to­gra­fi­er­na i ut­ställ­ning­en Må­la­ren som fo­to­graf be­rät­tar ar­ki­va­rie An­na Meis­ter om någ­ra av des­sa och om vad och var­för de el­va ut­val­da konst­nä­rer­na fo­to­gra­fe­ra­de. I fo­to­gra­fi­er­na, som är tag­na mel­lan 1860- och 1910-ta­len, av­bil­das bland an­nat po­e­tis­ka vy­er av Stock­holm, re­sor i Me­del­havs­län­der­na och svensk lands­bygd, folk­liv och över­klass­liv, men även hu­mo­ris­tis­ka skild­ring­ar in­går. Kan ej för­bo­kas, in­går en­tré­av­gif­ten. i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.