100 enk­la tips: Så le­ver du håll­bart

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hemma -

Hur åter­vin­ner du din mat? Hur kan du på­ver­ka vat­ten­för­bruk­ning­en? Och vad in­ne­bär det egent­li­gen att se­mest­ra ut­om­lands var­je år?

Allt det och myc­ket mer tar mil­jö­jour­na­lis­ten Staf­fan Tell upp i sin nya bok Eko­lo­gik som snart släpps i bok­han­deln.

I bo­ken ges tips på ”100 enk­la sätt att le­va håll­bart” och kon­kre­ta ex­em­pel på hur en över­kon­su­me­ran­de livs­stil på­ver­kar kli­ma­tet och om­värl­den.

Tip­sen rik­tas till bo­en­de i bå­de stor­stad och lands­bygd och syf­tar till att få fle­ra att bli med­vet­na om hur ”var­dag­li­ga be­slut” på­ver­kar den ge­men­sam­ma fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.