Här får Fars­ta nya bil­li­ga hy­res­rät­ter

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Elin Jons­son elin.jons­son@di­rekt­press.se

Nu har Fa­mil­je­bo­stä­der fat­tat be­slut om att byg­ga drygt 200 nya hy­res­rät­ter i Fars­ta. De fles­ta är så kal­la­de Stock­holms­hus som har pris­pres­sad hy­ra.

Nu har Fa­mil­je­bo­stä­der fat­tat be­slut om att byg­ga drygt 200 nya hy­res­rät­ter i Fars­ta, varav de fles­ta får pris­pres­sad hy­ra.

I vec­kan beslutade Fa­mil­je­bo­stä­der att ge­nom­fö­ra det pla­ne­ra­de byg­get av 217 nya kom­mu­na­la hy­res­rät­ter i Stock­holms­hus på tre oli­ka adres­ser. 179 av des­sa bo­stä­der kom­mer va­ra så kal­la­de Stock­holms­hus – en sats­ning från sta­den med må­let att i hög takt ska­pa tu­sen­tals nya hy­res­rät­ter.

Fem hus med to­talt 125 bo­stä­der tar plats på Sun­ne­plan och Kristi­ne­hamns­ga­tan, fy­ra hus med to­talt 92 bo­stä­der ska byg­gas längs Nord­marks­vä­gen i Fars­ta strand pre­cis mel­lan Fars­ta tun­nel­ba­nesta­tion och Fars­ta strands pen­del­tågs­sta­tion.

Del av Farsta­sats­ning

Just hu­sen vid Nord­marks­vä­gen är ock­så en del av sats­ning­en ”Pro­gram för tyngd­punkt Fars­ta” och må­let är att stär­ka kopp­ling­en mel­lan Fars­ta cent­rum och Fars­ta strand.

Pro­jek­tet pla­ne­ras för en möj­lig bygg­start un­der vin­tern 2019 och för­vän­tas va­ra fär­dig­ställt och re­do för pla­ne­rad in­flytt­ning un­der vå­ren 2021.

Det en­da som åter­står nu in­nan allt kan sät­ta igång är ett sista god­kän­nan­de i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

IL­LUST­RA­TION: FA­MIL­JE­BO­STÄ­DER/ÅWL AR­KI­TEK­TER

SKISS. Kvar­te­ret Bjurö skul­le lig­ga vid Nord­marks­vä­gen och Ul­le­ruds­bac­ken i Fars­ta strand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.