Stock­holms­hu­sen snart kla­ra HY­RES­RÄT­TER. Här byggs de ”bil­li­ga” lä­gen­he­ter­na – pro­jek­tet ska ge ef­fekt på hy­res­mark­na­den

Fy­ra år har gått se­dan Stock­holms­hu­sen lan­se­ra­des. Nu står två pro­jekt kla­ra och yt­ter­li­ga­re fy­ra vän­tas star­tas in­om kort.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hemma - RÅGSVED. NÖJ­DA. Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Stock­holms­hu­sen lan­se­ra­des av Stock­holms stad i bör­jan på för­ra man­dat­pe­ri­o­den som en lös­ning på seg­drag­na bygg­ti­der och höga hy­ror. Nu, fy­ra år se­na­re, står snart de förs­ta pro­jek­ten kla­ra.

Det hand­lar om ett la­mell­byg­ge i Rågsved om 70 lä­gen­he­ter och sju punkt­hus i Tens­ta som om­fat­tar to­talt 172 lä­gen­he­ter.

In­flytt be­räk­nas i pro­jek­ten vå­ren 2019 och ett år fram­åt.

– Vi som job­bar i pro­jek­tet tyc­ker att det är ett av det vik­ti­gas­te upp­dra­gen som finns i Stock­holm, sä­ger Bengt Rehn, pro­jekt­ko­or­di­na- tor och ord­fö­ran­de i styr­grup­pen för Stock­holms­hu­sen.

To­talt har det pla­ne­rats att 3 500– 5 000 bo­stä­der ska byg­gas i sta­den en­ligt Stock­holms­hus-prin­ci­pen. Det in­ne­bär bland an­nat en en­het­li­ga­re ut­form­ning av hu­sen samt en ef­fek­ti­va­re plan- och bygg­pro­cess.

Kri­tik mot ut­form­ning

I nu­lä­get befinner sig to­talt 3 700 lä­gen­he­ter en­ligt mo­del­len i rull­ning och det job­bas för att yt­ter­li­ga­re 1 000 lä­gen­he­ter ska sät­tas i gång i pla­ne­ring­en för att kla­ra de öv­re må­len till 2020.

Men pro­jek­ten har in­te fort­löpt frik­tions­fritt.

Hu­sen har bland an­nat fått kri­tik för sin ut­form­ning, för­dröj­ning och att det ut­ta­la­de syf­tet med läg­re hy­ror tro­ligt­vis in­te kom­mer att kun­na upp­fyl­las.

– Det finns all­tid ut­ma­ning­ar när man job­bar i sto­ra pro­jekt. Ef­tersom vi har en stor vo­lym har må­let va­rit att få de oli­ka ak­tö­rer­na att sam­ar­be­ta. Men visst har ock­så en­skil­da pro­jekt över­kla­gats, det är så verk­lig­he­ten ser ut, sä­ger Bengt Rehn.

Vad hy­ror­na blir är än­nu in­te klart. Men en­ligt ti­di­ga­re upp­gif­ter be­räk­nas de på fle­ra håll bli hög­re än för­vän­tat.

Sta­den vill in­te kom­men­te­ra hy­res­ni­vå­er­na med hän­vis­ning till på­gåen­de hy­res­för­hand­ling. Men SPÅNGATENSTA-RINKEBY HÄSSELBYVÄLLINGBY SKÄRHOLMEN BROMMA HÄGERSTENLILJEHOLMEN ÄLV­SJÖ ENSKEDE- ÅRS­TA VANTÖR vis­sa av pro­jek­ten vän­tas få stat­ligt in­ve­ste­rings­stöd som ska kun­na möj­lig­gö­ra läg­re hy­res­ni­vå­er. Att stan­dar­den i lä­gen­he­ter­na skul­le på­ver­kas av den läg­re hy­resam­bi­tio­nen an­ser Bengt Rehn är en fel­ak­tig slut­sats.

– Man har egent­li­gen in­te dra­git ned stan­dar­den. Ut­an vi har i stäl- SKARPNÄCK FARSTALARSBODA let ut­i­från var­je ent­re­pre­nörs bygg­sy­stem job­bat med att sän­ka pro­duk­tions­kost­na­der­na. Vårt ge­nom­tänk­ta ge­stalt­nings­kon­cept ska­par en trygg mål­bild för al­la, sä­ger han.

Bostads­bor­gar­rå­det Ann-mar­ga­ret­he Livh (V) är nöjd med att de förs­ta Stock­holms­hu­sen snart står kla­ra. Hon tror att bo­stä­der­na, när allt pla­ne­rat är byggt, kom­mer att få ef­fekt på he­la hy­res­mark­na­den fram­ö­ver.

– Hit­tills har allt bli­vit som jag har tänkt mig. Vi är in­te ba­ra ute ef­ter att pres­sa hy­ror i Stock­holms­hu­sen. Det här på­ver­kar he­la hy­res­bil­den, att man kan byg­ga med pres­sa­de kost­na­der, sä­ger Ann-mar­ga­ret­he Livh.

”Sän­ka pro­duk­tions­kost­na­der”

FOTO: PRESSBILD

Vi­sions­bild för kvar­te­ret Sä­ter­höj­den längs Bjur­sätra­ga­tan i Rågsved som Fa­mil­je­bo­stä­der byg­ger. In­flytt­ning är pla­ne­rad till vå­ren 2019.Av­gå­en­de bostads­bor­gar­rå­det Ann-mar­ga­ret­he Livh (V) ser Stock­holms­hu­sen som ett fö­re­dö­me. Bengt Rehn, pro­jekt­ko­or­di­na­tor och ord­fö­ran­de i styr­grup­pen för Stock­holms­hu­sen, är nöjd med ut­fal­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.