Häst­hags­sko­lan för­blir tom – i två år

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - ÖDE. Eva Ton­ström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Häst­hags­sko­lan i Fars­ta står tom se­dan i vå­ras och så kom­mer det att va­ra – i två år till. Först år 2020 star­tar om­bygg­na­tio­nen av sko­lan.

En av de två sko­lor som töm­des på ele­ver när Farstas nya grund­sko­la blev klar ny­li­gen (i Fars­ta gym­na­si­ums gam­la lo­ka­ler) kom­mer att stå tom i två år. Det är Häst­hags­sko­lan, som de sista ele­ver­na läm­na­de i vå­ras.

Sko­lan ska byg­gas om till en F-9-sko­la för 900 ele­ver och pro­jek­te­ring för det på­går, men det kom­mer att ta tid.

Bygg­tid två år

Byg­get star­tar in­te för­rän ti­di­gast 2020 och fram till dess kom­mer sko­lan att stå tom.

– Själv­klart är det bätt­re om sko­lan an­vänds, men det finns inga pla­ner på nå­gon verk­sam­het i de lo­ka­ler­na fram till dess att byg­get drar igång. Vi har be­vak­ning på fas­tig­he­ter­na och det finns en del verk­sam­het runt om­kring. Skol­går­den an­vänds ock­så, så vi hop­pas att det blir li­te liv och rö­rel­se runt sko­lan än­då, sä­ger Tho­mas Berg­sell, press­an­sva­rig på Si­sab, som äger sta­dens sko­lor och för­sko­lor.

Själv­klart är det bätt­re om sko­lan an­vänds, men det finns inga pla­ner på nå­gon verk­sam­het i de lo­ka­ler­na fram till dess att byg­get drar igång.

Pla­nen är att nya Häst­hags­sko­lan ska va­ra in­flytt­nings­klar 2022.

Oklar fram­tid

Den and­ra sko­lan som töm­des, Kvic­ken­torps­sko­lan, an­vänds som eva­ku­e­rings­sko­la de kom­man­de åren, åt bland and­ra Hö­ka­rängg­sko­lan och Skönsta­holms­sko­lan. Vad som hän­der se­dan är in­te be­stämt, en­ligt Tho­mas Berg­sell.

– Men be­ho­vet av en sko­la be­döms som stort med tan­ke på planerna att byg­ga bo­stä­der på Ling­vä­gen, sä­ger han.

Kvic­kenstorp kom­mer att an­vän­das som eva­ku­e­rings­sko­la i åt­minsto­ne tre år, en­ligt Berg­sell, vad som hän­der sen häng­er på hur myc­ket nya bo­stä­der som byggs i om­rå­det.

Häst­hags­sko­lan i Fars­ta ska byg­gas ut. Men först ska den stå tom i två år. ARKIVFOTO: ERIK SIMANDER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.