Läsk­jät­te väl­jer Hö­kis för att fånga 60-ta­let

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - SUPERLOKALT. Jo­hann Ber­nö­vall

I en ny kam­panj blic­kar Coca-co­la bak­åt. Och upp­märk­sam­ma Hö­ka­rängs­bor har den se­nas­te må­na­den kun­nat se sin stads­del flim­ra för­bi i Tv-re­kla­men.

I Coca-co­las rikstäc­kan­de re­klam­kam­panj är bud­ska­pet ”Allt vi de­lar för­e­nar oss”. Kam­pan­jen är smått unik då den in­ter­na­tio­nel­la jät­ten ald­rig ti­di­ga­re i mo­dern tid spe­lat in re­klam­film i Sve­ri­ge, för den svens­ka mark­na­den.

– Vi vill att vår re­klam ska va­ra re­le­vant för vå­ra svens­ka kon­su­men­ter och re­le­van­sen ökar gi­vet­vis när det är tyd­ligt att re­kla­men ut­spe­lar sig i Sve­ri­ge. 90 pro­cent av vår dryck som säljs i Sve­ri­ge pro­du­ce­ras i Jord­bro. Det är många som in­te kän­ner till att vå­ra in­ter­na­tio­nellt kän­da va­ru­mär­ken pro­du­ce­ras lo­kalt, sä­ger Oli­via Enquist, mark­nads­di­rek­tör på Cocaco­la.

Det gi­gan­tis­ka mul­ti­in­ter­na­tio­nel­la fö­re­ta­get har fun­nits i Sve­ri­ge se­dan 1953 och i re­klam­fil­mer­na görs hi­sto­ris­ka ned­slag från 1960-ta­let fram tills idag. I in­sla­gen från 60-ta­let har man valt att spe­la in i Hö­ka­räng­en, nå­got som upp­märk­sam­mats av lo­kal­bor i Fa­ce­book-grup­per. Va­let av Hö­kis cent­rum hand­lar om stads­de­lens ”tids­ty­pis­ka de­tal­jer”.

– Det är ett fint väl­be­va­rat cent­rum med ty­piskt svens­ka de­tal­jer så som ne­on­skyl­tar­na. Så det blev en per­fekt in­spel­nings­plats. Det föll sig även na­tur­ligt då bå­de vår fa­brik och vårt hu­vud­kon­tor lig­ger i söd­ra Stock­holm, sä­ger Oli­via Enquist som själv bor i Enske­de.

FOTO: COCA-CO­LA

Ett 60-tals­dof­tan­de Hö­ka­räng­ens cent­rum tar plats i re­klam­fil­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.