Vad kos­tar en lä­gen­het i Fa­ger­sjö?

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort -

fjust nu lig­ger hy­ran för Fa­mil­je­bo­stä­ders två­or i Fa­ger­sjö på strax un­der 6 000 kro­nor i må­na­den. Om hy­res­gäs­ter­na själ­va tar ini­ti­a­tiv till en om­bild­ning är nya di­rek­ti­vet att det ska kun­na god­kän­nas i yt­ters­tan. I så fall ska lä­gen­he­ter­na säl­jas till mark­nads­mäs­si­ga pri­ser.

fex­akt vad det skul­le kos­ta är oklart, men just nu lig­ger till ex­em­pel en tre­rum­ma­re i Fa­ger­sjö ute till för­sälj­ning med ett ut­rops­pris på strax un­der två mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.