Där­för står rull­trap­pan ”all­tid” stil­la

Tidningen Farsta / Sköndal - - SIDAN 1 - Elin Jons­son elin.jons­son@di­rekt­press.se

Re­se­nä­rer har hört av sig om ”rull­trap­pan som all­tid är av­stängd” vid buss­ter­mi­na­len i Gull­mars­plan.

Re­se­nä­rer har i ils­ka hört av sig till Stock­holmdi­rekt om rull­trap­pan i Gull­mars­plan som ”all­tid” är av­stängd. Kla­gomå­len gäl­ler rull­trap­pan som lig­ger i bil­jett­hal­len i Gull­mars­plan. Den som tar re­se­nä­rer­na upp till buss­ter­mi­na­len vid Gull­mars­plan.

Christi­an Hoff­mann, press­kom­mu­ni­ka­tör på SL, be­rät­tar att rull­trap­pan felan­mälts 13 gång­er hit­tills i år.

Klu­rigt lä­ge

Det i sig är emel­ler­tid in­te så an­märk­nings­värt, en­ligt SL.

– Det som är li­te spe­ci­ellt med rull­trap­pan är att man be­hövt gå ige­nom bloms­ter­bu­ti­ken för att kom­ma in i ma­skin­rum­met, vil­ket in­ne­bär att rull­trap­pan ba­ra kun­nat åter­stäl­las un­der ti­der som bu­ti­ken va­rit öp-

pen. Det kan ha in­ne­bu­rit att rull­trap­pan stått still li­te läng­re än nor­malt un­der de ti­der som bu­ti­ken va­rit stängd, sä­ger Christi­an Hoff­mann.

Ar­bets­om­rå­de

Vi­da­re be­rät­tar Christi­an Hoff­mann att ar­be­tet med platt­for­men för tun­nel­ba­nans nya blå lin­jen i Sö­derort kom­mit igång, vil­ket in­ne­bär att de­lar av bil­jett­hal­len nu bli­vit ar­bets­om­rå­de. – Där­för har man bytt lås till al­la dör­rar in­om om­rå­det, bland an­nat till rull­trap­pans tek­nik­rum. Vi hål­ler på att ord­na fram nyck­lar till rull­trapps­tek­ni­ker­na så att de kom­mer in i tek­nikrum­met och kan åter­stäl­la rull­trap­pan, sä­ger Christi­an Hoff­mann och ut­veck­lar:

– På läng­re sikt kom­mer tek­nikrum­met få en mer nor­mal lös­ning med egen in­gång. Un­der ti­den hän­vi­sar vi till öv­ri­ga his­sar och rull­trap­por upp till busstor­get.

FO­TO: ELIN JONS­SON

AVTRAPPNING. ”Rullstrap­pan som all­tid är av­stängd” på Gull­mars­plan är felan­mäls in­te of­ta­re än an nor­malt – men den är in­te li­ka lätt att re­pa­re­ra som and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.