En käl­la­re i Fars­ta blir till konst­verk

Tidningen Farsta / Sköndal - - FARSTA/SKÖNDAL - KONSTSLUT. Johann Bernövall

Jim­my Meur­ling för­vand­lar i sitt nya kontst­pro­jekt en käl­la­re i Fars­ta till ett ”om­slu­tan­de all­konst­verk”.

Konst­nä­ren Jim­my Meur­ling upp­märk­sam­man­des se­nast för si­na verk i ett kon­tors­kom­plex i Sickla. ”Sa­tans de­mo­kra­ti”, ”Sa­tans de­li­ri­um”, ”Sa­tans död” och ”Sa­tan the Mo­vie” var ett sam­ar­be­te mel­lan ho­nom och fas­tig­hets­bo­la­get Atri­um Ljung­berg som på­gick un­der fy­ra år.

Nu gör de ge­men­sam sak igen med en ny pro­duk­tion som sätts upp i Fars­ta cent­rums käl­lar­vå­ning. Den 9 november är det ur­pre­miär för ”Sho­pe­at­die”, ett ”all­konst­verk” som in­vol­ve­rar 70 pro­jek­to­rer på 1 000 kvadrat­me­ter med över 100 tim­mar film.

– Från ett även­tyr till ett an­nat. Jag har de se­nas­te åren valt att ut­fors­ka den om­slu­tan­de scen­kons­ten, vil­ket in­ne­bär att publi­ken själv via sin ny­fi­ken­het ut­fors­kar spel­plat­sen och be­rät­tel­sen. Med vit mask släp­per vi publi­ken fri, den­na gång på en yta av 1 000 kvadrat­me­ter stor la­by­rint, sä­ger Jim­my Meur­ling, pro­jekt­le­da­re och re­gis­sör för konst­ver­ket, i ett press­med­de­lan­de.

Ef­ter pre­miä­ren fort­sät­ter ”Sho­pe­at­die” spe­las fram till den 30 december.

FO­TO: SHOP EAT DIE

”Richard S är konst­nä­ren som har tio da­gar kvar att le­va. Du sti­ger ner för trap­pan och in i en gi­gan­tisk la­by­rint på 1 000 kvadrat­me­ter.” Så be­skrivs Jim­my Meur­lings nya all­konst­verk ”Sho­pe­at­die”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.