ÄR HAN MO­DEL­LEN FÖR BJÖRKHAGENS NÄS­TA STATY?

Nej, in­te han med skägg …

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son 073-600 69 35 ma­ria.svens­son@di­rekt­press.se

Den äls­ka­de kat­ten vid Björkhagens tun­nel­ba­na kan bli för­e­vi­gad i form av en staty, i al­la fall om man lyss­nar på de bo­en­de i om­rå­det.

– Har du sett till kat­ten som bru­kar va­ra här?

– Ca­to? Ja han sit­ter ne­re på bän­ken där han all­tid är, sä­ger en kvin­na och pe­kar ner mot cent­rum.

Al­la i Björk­ha­gen tycks älska den gråa kat­ten med vi­ta tas­sar som har lagt sig på en av bän­kar­na mitt emot Coop för att nju­ta av so­len. Kat­ten har till och med bli­vit så om­tyckt att det nu har kom­mit in ett med­bor­gar­för­slag till Skarpnäcks stads­dels­för­valt­ning om att gö­ra en brons­för­gylld skulp­tur av Ca­to.

– Ja, det är ju ro­ligt men gans­ka kons­tigt. Han har ta­git över he­la Björk­ha­gen och al­la ver­kar tyc­ka om ho­nom, sä­ger Ca­tos hus­se Mag­nus Björn och kli­ar kat­ten bakom örat.

Mag­nus köp­te Ca­to för fem­tio kro­nor för nio år se­dan. Sen dess har näs­tan var­je dag va­rit sig lik. När Mag­nus går till tun­nel­ba­nan föl­jer Ca­to ef­ter och när han kom­mer hem sit­ter Ca­to of­tast vid spär­rar­na och vän­tar tro­get på sin hus­se.

– När jag åker iväg ger han sig ut på eg­na även­tyr. Men jag vet att han bru­kar hop­pa upp i knä­et på de som vän­tar vid vård­cen­tra­len el­ler sit­ta vid tun­nel­ba­nan och vär­ma sig. Al­la klap­par och ger ho­nom mat. Det är in­te ba­ra mitt, ut­an he­la Björkhagens hus­djur, sä­ger han.

Peng­ar saknas För­sla­get om en staty kom­mer dock in­te att för­verk­li­gas av sta­den. En­ligt sva­ret från Mår­ten Cas­ten­fors, chef för Stockholm konst, finns det helt en­kel in­te till­räck­ligt med peng­ar. Ett be­slut som upp­skat­ta­des av hus­se.

– För mig är han ba­ra en katt och så är han ju in­te död än. Jag tän­ker att det kanske finns vik­ti­ga­re sa­ker att läg­ga peng­ar­na på, men sam­ti­digt blir jag glad över att folk bryr sig så myc­ket om ho­nom, sä­ger Mag­nus.

Näs­tan al­la som går för­bi bän­ken där de sit­ter stan­nar upp, häl­sa på Ca­to och klap­par ho­nom för­sik­tigt på hu­vu­det.

– Jag äls­kar kat­ten, det är så sjukt att han häng­er här, jag har ald­rig sett nå­got lik­nan­de in­nan, sä­ger Has­se Ka­dem som ser Ca­to var­je dag då han ar­be­tar i ki­os­ken vid tun­nel­ba­nan.

Även han tyc­ker att en staty lå­ter som en bra idé.

– Jag tyc­ker man för­tjä­nar det om man sit­ter här var­je dag och vän­tar, och han gör al­la gla­da, sä­ger han.

Lo­kal konst­närs­hjälp Trots att för­sla­get in­te blev verk­li­gen­het är det in­te omöj­ligt att Ca­to i fram­ti­den blir för­e­vi­gad i ga­tu­mil­jön. En­ligt Mag­nus har fle­ra lo­ka­la konst­nä­rer vi­sat in­tres­se.

– Fle­ra har ringt och hört av sig och om de hit­tar en plats där sta­tyn kan stå så tror jag de kom­mer att bli av. Ca­to är ju en in­ter­net­kän­dis och li­ker­a­ket så att få ihop peng­ar bli nog in­te svårt, sä­ger han och skrat­tar.

– Nå­gon sa även att den all­tid skul­le va­ra varm, som sta­tyn av Mar­ga­ret­ha Krook. Det är fint, då har man all­tid en varm katt att hål­la han­den på, sä­ger hus­se Mag­nus.

Jag tyc­ker man för­tjä­nar det om man sit­ter här var­je dag och vän­tar, och han gör al­la gla­da.

FOTO: ERIK SIMANDER

Ca­to vil­ket de BOOP. Leo Sor­ber klap­par kat­ten tun­nel­ba­nan. fles­ta gör när de går hem från HUS­SE OCH MISSE. Lo­kalkän­diskat­ten sed­van-li­ga Ca­to på ett av si­na två stäl­len i Björk­ha­gen till­sam­mans med äga­ren Mag­nus Björn. LOKALKÄNDIS. Man kan all­tid hit­ta Ca­to i om­rå­det runt tun­nel­ba­nan. An­ting­en på bän­ken el­ler sit­tan­des på spär­rar­na i tun­nel­ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.