Fat­tig­dom kan in­te för­bju­das

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tyck Om! - Lars-Erik

Det finns ett ut­brett stöd för att för­bju­da tig­ge­ri­et, nå­got som ute­slu­tan­de skul­le drab­ba de roms­ka tig­gar­na, mest kvin­nor som sit­ter på ga­tor­na med si­na papp­mug­gar. I ci­vi­li­se­ra­de län­der är grund­va­len för rätt­vi­sa och fri­het att man får gö­ra vad man vill, ba­ra det in­te ska­dar nå­gon an­nan. Finns det nå­gon män­ni­ska som bli­vit ska­dad av en romsk tig­ga­re?

Bland de väl­bär­ga­de tyc­ker man kanske in­te om att se fat­tig­do­men i vitö­gat. Nej, fat­tig­do­men är in­te vac­ker. Men dessvär­re finns den, in­te ba­ra hos des­sa tig­ga­re, ut­an run­tom i värl­den. Så om det är fat­tig­do­men man vill för­bju­da så är det dis­kri­mi­ne­ran­de att ba­ra väl­ja ut den mest up­pen­ba­ra fat­tig­do­men.

Man kan all­tid stif­ta la­gar. Man kan de­fi­ni­e­ra tig­ge­ri och straff­be­läg­ga det. Men vad in­ne­bär det i prak­ti­ken? Ska man ar­re­ste­ra des­sa kvin­nor och slä­pa iväg dem till häk­tet och se­dan dö­ma dem i dom­stol? Till vad då? Peng­ar till bö­ter har de knap­past. Fäng­el­se? Det skul­le kanske in­te va­ra ett myc­ket säm­re liv än det de har. De­por­te­ra dem? Emot EU-la­gen, ef­tersom de är EU­med­bor­ga­re. Gör man det än­då tac­kar de för re­san och kom­mer till­ba­ka om en vec­ka. Vill vi till­ba­ka till den tid då män­ni­skor av an­nan ras de­por­te­ras, såsom ju­dar och ro­mer på 1930- och 40-ta­len?

Där det fö­re­kom­mer män­ni­sko­smug­gel, ut­nytt­jan­de och påtvung­en pro­sti­tu­tion är det sam­häl­lets plikt att re­a­ge­ra. In­te mot tig­ge­ri som så­dant.

Om det är fat­tig­do­men man vill för­bju­da så är det dis­kri­mi­ne­ran­de att ba­ra väl­ja ut den mest up­pen­ba­ra fat­tig­do­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.